กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564 รวม 26 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564 รวม 26 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/15698/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก็ไขเพิ่มดิม คำถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง มอบอำนาจ ข้อ ๔ และตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู กศน.ตำบล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครู กศน.ตำบล

1) ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี . ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2) กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ได้
3) ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4) หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามี ความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดย คุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ตำบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด 


นักวิชาการพัสดุ

1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครู กศน.ตำบล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ การทำแผนพัฒนา กศน.ตำบล ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมและศึกษาข้อมูลงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ ซ่อมแซมดูแลรักษาพัสดุให้มีสภาพพร้อมใช้งาน จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงานและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ครู กศน.ตำบล

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
* ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗■และที่แกไขเพิ่มเดิม
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
๑๐) ความรู้ควกมสา:มารถ!ภี่ยวกับการ่ใช้คอมทิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
เช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ๑) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้!,นชุมชน
๓) การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๔) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
๕) ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๖) การประเมินผลโครงการ และ รายงานผลโครงการ
๗) สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘) การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
๙) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๐) บทบาทภารกิจ ครู กคน.ตำบล
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานตำแหน่งที่สมัคร (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ตามแบบที่กำหนด พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิด การพัฒนางาน กคน. ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A ๔ (ไม่รวม ภาคผนวก ปกหน้า – หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้(ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ ผู้สมัครส่งแบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน ฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาลูกด้อ็ง” และลงชื่อกำกับ ไว้ด้วย)
๒. ประเมินจากการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ พ่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร


นักวิชาการพัสดุ

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
๑๐) ความรู้ความสามารถ!ภี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป
เข่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่ออกตามพร่ะราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานตำแหน่งที่สมัคร (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ตามแบบที่กำหนด พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิด การพัฒนางาน กคน. ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร.โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A ๔ (ไม่รวม ภาคผนวกปกหน้า – หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน ฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ ไว้ด้วย)
๒. ประเมินจากการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ การปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงาน และแนวทางการพัฒนางาน ตามแบบที่กำหนดทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  หรือ http://donputnfe.ac.th และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดด้วยตนเอง ณ

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เลขที่ 238 ถนนพลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036221328

ต่อ 103

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 | แหล่งที่มา |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments