Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/15696/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 19 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานล่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แกไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ข้อ ๔ และตาม หนังสือสำนักงาน กคน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แกไขคุณสมบัติการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กคน. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

๑. ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียน ต้องมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุคาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษา คาสตรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๒. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครูให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้
๓. ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครุผ้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที ก.ค.ศ. และคุรุสภากำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบ ครูผู้ช่วยแต่อย่างใด 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑.ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 


เจ้าพนักงานพัสดุ

 ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามภารกิจเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
๒.๑ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาชุมชน และวางแผนระดับจุลภาค โดยดำเนินการร่วมกับ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับตำบล/หมู่บ้าน
๒.๒ บริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับ เพื่อระดมสรรพกำลังในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษา ในระดับโรงเรียน
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรม การศึกษานอกโรงเรียนในทุกรูปแบบ
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษา นอกโรงเรียนทุกรูปแบบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๕ ล่งเสริมให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองเพื่อให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๖ ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการบริหารการจัดการและการบริหารการศึกษา ตลอดชีวิตในระดับตำบล/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
๒.๗ พัฒนาและแสวงหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในเรื่องหลักสูตรวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการเรียน การสอน นวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบความถกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี จัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน วางแผน การทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ ประสานการทำงานร่วมกันท็ผํ้ในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลผล พิจารณา เสนอแนะ จัดทำแผน ปฏิบัติการโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน สำนักงาน กคน. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณการวิเคราะห์ การใช้จ่ายงบประมาณ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของส่วนราชการ ประเมินผลโครงการ จัดทำรายงานเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน สำรวจรวบรวม ข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานพัสดุ

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุ ที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเซียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน กศน.
๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเซียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๒.๑ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
๒.๓ การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ
๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๖ การประเมินผลโครงการและรายงานผลโครงการ
๒.๗ สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๒.๘ การจัดทำแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการ
๒.๙ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑๐ บทบาทภารกิจ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที, ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที่สมัคร ตามแบบที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กคน. ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจงไม่เกิน ๓หน้ากระดาษ A๔(ไม่รวมภาคผนวก ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อยำงละ ๓ ชุด บ่    จ
ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย)
๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
พิจารณาจากบุคลิกลักษณะห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 ๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเซียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงาน กศน.
๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๗ ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๒.๘ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
๒.๙ ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที,สมัคร ตามแบบที,กำหนด (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กคน. ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจงไม่เกิน ๓หน้ากระดาษ A๔(ไม่รวมภาคผนวก ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอ ผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย)
๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
พิจารณาจากบุคลิกลักษณะห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๑.๑ รัฐธรรมนูญแพ่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแพ่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเติม
๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft
Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00
คะแนน)
๒.๑ นโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กคน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแพ่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๒.๓ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๗)
๒.๔ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ การจัดทำแผนและบริหารแผนการบริหาร งบประมาณ นโยบาย และโครงการตามแนวทาง ของสำนักงาน กคน.
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที,สมัคร ตามแบบที,กำหนด (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กคน. ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจงไม่เกิน ๓หน้ากระดาษ A๔(ไม่รวมภาคผนวก ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอ ผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย)
๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
พิจารณาจากบุคลิกลักษณะห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร


เจ้าพนักงานพัสดุ

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช ๒๕๖๐
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
๑.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
๑.๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงาน กศน.
๑.๑๐ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft
Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel และ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
๒.๑ นโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management information System)
๒.๖ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ประกอบด้วย
๑. ประเมินประวัติ ผลงานและแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งที,สมัคร ตามแบบที,กำหนด (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ แบบเสนอผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางาน กคน. ที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร โดยเขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจงไม่เกิน ๓หน้ากระดาษ A๔(ไม่รวมภาคผนวก ปกหน้า-หลัง) และอาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้ผู้สมัครส่งแบบเสนอ ผลงานและแบบเสนอแนวคิดการพัฒนางานฯ อย่างละ ๓ ชุด ได้แก่ ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนา จำนวน ๒ ชุด (สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย)
๒. ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
พิจารณาจากบุคลิกลักษณะห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลด บัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการการพัฒนางานตามแบบที่กำหนด แบบชำระ เงินค่าธรรมเนียมการสอบ ทางเว็บไซต์สำนักงาน กคน. จังหวัดศรีสะเกษ และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัคร สอบพนักงานราชการทั่วไป) 

สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ ๓๕๐ หมู่ ๕ ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนอง ครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments