Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ย. -11 พ.ย. 2564

สนจ.นนทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15585/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานจังหวัดนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 11 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี

ด้วย จังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๙๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๑๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๔๑๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและ หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๖๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใน ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงิน และบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) รับและจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆ และจัดทำเอกสารทางด้าน การเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมถึงโอนจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง กันเงินเหลื่อมปี และขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน จัดเก็บค่าธรรมเนียม และนำส่งเงินรายไต้แผ่นดิน
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ตรวจสอบบัญชี จัดทำทะเบียนคุม ด้านการเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝาก และควบคุมเงินทดรองราชการของ สำนักงาน รวมทั้งบันทึกและปรับปรุงบัญชี งบการเงินในระบบ GFMIS เพื่อแสดงสถานะทางการเงินที่ถูกต้อง
(๕) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบหลักฐานเอกสารการส่งใช้เงินยืม รวมทั้งใบสำคัญการ เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ทางบัญชีของส่วนราชการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๗) งานบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด รวมทั้งเบิกจ่ายงบกลางในความรับผิดชอบ ของกรมบัญชีกลาง สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานจังหวัด งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

๑. ความรู้ความสามารถที่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๖๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๒พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๓ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอบุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๖๕๕๘
๑.๔พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๖๔๙๔และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
๑.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๖๕๔๖ และที่แก!ขเพิ่มเดิม
๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม
๑.๗ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบด้านงบประมาณบัญชี การเงินการคลัง และพัสดุ ภาครัฐ
๑.๘ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการขัดทำบัญชี
๑.๙ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการขัดการ
๑.๑๐ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นนทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับโดยนับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ และ จ่าหน้าชองถึง “กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ขั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี11000 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 29 ต.ค. 2564

สอบวันที่: 29 ต.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 29 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นนทบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments