Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 พ.ย. -11 พ.ย. 2564

สนจ.กาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15586/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ย. – 11 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยชังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศรับสมัควบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางเกษตรกรรม หรือได้รับ อนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านลัตวบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตลบใเลายหรืลต่คจากา เระกาศนิยบัตรวิชาการศึกษา
๒. สามารถปฏิบัติงานในพึ๋นทั่[ด้
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการผลิต ขยายพันธ์สัตว์ และพันธ์พืชอาหารสัตว์
๒. ปฏิบัติงาน ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธ์สัตว์ และพันธ์พืชอาหารสัตว์
๓. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามทั่1ด้รับมอบหมาย
๔. ปฏีน้ตงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธ์สัตว์และพันธ์พืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร
๕. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗. ปฏิน์ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กาญจนบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครจากฝ่ายบริหารทั่วไป ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๖๕/๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – 11 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.กาญจนบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments