กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15584/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีทุกสาขาโดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร
กรณีคนพิการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนด จะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยอนุโลม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายแบบและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ประสานการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. จัดหาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน/โครงการและร่วมนำแผนงาน/โครงการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ร่วมประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงาน/โครงการตามนโยบายรัฐ กระทรวง กรม รวม ยุทธศาสตร์ประเทศ
๔. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอผู้บริหารในการจัดทำนโยบายแผนพัฒนา หน่วยงาน แผนกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๕. ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจของส่วนราชการ และตามมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามโครงการได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภารกิจ นโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และภารกิจงานของสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๒. ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
–    ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และ กฎ ของพนักงานราชการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ หลังเก่า ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร74000 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034450320

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments