Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15485/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานดูแลสถานที่,พนักงานขับรถยนต์,ยามรักษาความปลอดภัย,นักการภารโรง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,000-14,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมและสนับสบุนวิชาการ ๘

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานส่งเสริมและสนับสบุนวิชาการ ๘ จังหวัดอุดรดิตถ์ เลขที่ ๙๔ หมู่ ๕ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสบุนวิชาการ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานดูแลสถานที่

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


ยามรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักการภารโรง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

๑.วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ไดไม่ตํ่ากว่านี้ หรือสูงกว่า
๒. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญด้านงานกราฟฟิก งานออกแบบ ด้านมัลดิมีเดีย ถ่ายภาพ ตัดต่อวิดีโอ
๓. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป เว็ปไซด์


เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ/ เลขานุการ/คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้
๒) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office ในระดับดี


พนักงานดูแลสถานที่

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น


พนักงานขับรถยนต์

๑) วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
๖) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญในหน้าที่
๓) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย


ยามรักษาความปลอดภัย

วุฒิการศึกษาระดับ ป.๖ ขึ้นไป


นักการภารโรง

๑. วุฒิการศึกษาระดับ ป.๖ ขึ้นไป
๒. มีความชื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
๓. ขยัน มีใจรักบริการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
๒) รวบรวมข้อมูลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
๓) ดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Network Sever Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
๔) ซ่อมแซม ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
๕) ปฏิบัติงานประสานส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖) ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ของทางราชการ
๗) ดูแลระบบการประชุมทางไกล Conference ในห้องศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงาน
๘) ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน เวลา ๑๖.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. และกรณี ฉุกเฉินหากมีเหตุจำเป็น เพื่อดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน ตามคำสั่งเวร/ยามสำนักงาน ประจำเดือน


เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑) งานธุรการ สารบรรณ ตอบรับ – ส่ง หนังสือราชการ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียนและ หนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-office การทำลายเอกสาร
๒) งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ
๓) ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และกรณี ฉุกเฉินหากมีเหตุจำเป็น เพื่อดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน ตามคำสั่งเวร/ยามสำนักงาน ประจำเดือน


พนักงานดูแลสถานที่

๑. บำรุง รักษา ดูแลสวนหย่อมบริเวณโดยรอบสำนักงานให้สะอาดอยู่เสมอ
๒. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือการเกษตร เครื่องสูบนํ้า ซ่อมแซม/ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้พร้อมใช้งาน
๓. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. และกรณี ฉุกเฉินหากมีเหตุจำเป็น เฟ้อดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน ตามคำสั่งเวร/ยามสำนักงาน ประจำเดือน


พนักงานขับรถยนต์

๑) ปฏิบัติหน้าที่บริการขับรถยนต์ราชการที่ใช้ในราชการต่าง ๆ ชองสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ ๘
๒) บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา
๓) ตรวจสอบ ซ่อมแซมรถยนต์ราชการในส่วนที่บกพร่องและอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถ แก้ไขได้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
๔) จัดบันทึกการใช้รถยนต์ราซการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
๕) ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน เวลา ๑๖.๓๐น. – ๐๘.๓๐ น. และกรณี ฉุกเฉินหากมีเหตุจำเป็น เพื่อดูแลทรัพย์สินของหน่วยงาน ตามคำสั่งเวร/ยามสำนักงาน ประจำเดือน


ยามรักษาความปลอดภัย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานยามรักษาการณ์ ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ ทุกวันใน ช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.


นักการภารโรง

๑) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนักการภารโรง ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๘ ตั้งแต่วัน จันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ภายในหน่วยงาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ดูแลรักษาความสะอาดรียบร้อย เก็บขยะมูลฝอยสิ่ง ปฏิกูลภายในสำนักงาน และพื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 94 หมู่ 5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2564 – 7 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055406009

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments