Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ต.ค. -12 ต.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลิงค์: https://ehenx.com/15453/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,นักจิตวิทยา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ,นครราชสีมา,นนทบุรี,ลำปาง,ลำพูน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ต.ค. – 12 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานร้าชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับจุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

ได้รับจุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์


นักจิตวิทยา

ได้รับๅฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับจุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาสังคม

๑. ปฏิบ้ติภารกิจด้านการพัฒนาสังคม และการชัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย
๒. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การชัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
๔. รวบรวม ชัดเก็บข้อมูล สถิติ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
๕. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
๖. ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานบริการของหน่วยงาน
๗. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพื่อชัดทำยุทธศาสตร์ และแผนงานของหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

๑. สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ตัดเย็บเพื้อผ้า
๒. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน
๓. ประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้าอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด
๔. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ ด้านสังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ อาชีพให้มิความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
๕. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำเอกสาร วิขาการต้านงาพีเกอาชีพ
๖. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ การเรียนการสอนเบื้องต้น
๗. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นภารกิจ
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รวมทั้ง กำกับ ดูแล และติดตาม ประเมินผล
๘. ล่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บูรณาการ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายในพื้นที่
๙. ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
๑๐. ให้คำปรึกษาแก1ผู้รับการฟิกอบรม
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจิตวิทยา

๑. ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิต ด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิดพัฒนาการ ศักยภาพ แรงลูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับฟ้องต้น
๒. ให้การปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม พื่นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ ในระดับต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจยอมรับปัญหา ของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสมร่วมกับ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ
๓. ล่งเสริม ป้องกัน เฝ็าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือ และกระบวนการทางจิตวิทยาฟ้องด้น เพื่อพัฒนา ความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
๕. ปฏิปติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี
๒. จัดทำคำของบประมาณ
๓. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. รวบรวมข้อมูล รายงานการเงินของหน่วยงาน
๕. ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
๖. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักสังคมสงเคราะห์

๑. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติเยี่ยมบ้านติดตาม สืบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะ ทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคม แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
๒. ให้บริการการศึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟินฟู ป้องกัน คุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้
๓. รวบรวม/สรุป/จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรง ชองปัญหาเพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
๔. สำรวจ รวบรวม สรุปจัดทำรายงานรวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการและปัญหาทางสังคม เพื่อประกอบการวินิจฉัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๕. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 – 12 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments