กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ต.ค. -7 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15449/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านํ่ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการสาธารณสุข

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๒) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุและการแตงตั้ง การขิกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการการรักษาจรรยาและวินัยการออกจากราชการการคมครองระบบ คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการสาธารณสุข

๑. ตรวจ ป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก ตามคำสั่งหรือ ภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ เข่น ตรวจฟิน อุดฟ้น ขูดหินนํ้าลาย รักษาโรคและทำความสะอาดใน ช่องปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟ้น ฯลฯ
๒. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของฟ้นและ ช่องปากแก่ผู้ป่วย นักเรียน ครูผู้ปกครองและประชาขนโดยทั่วไป
๓. จัดเตรียมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมทันต-สาธารณสุข จัดทำรายงานและสถิติทางท้นตสาธารณสุข
๔. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล ทาง วิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทำมาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทาง สาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ
๕. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน ต้องอาศัย ความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข เข่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ็าระวังโรค การควบคุม ป้องกันโรคและภัย สุขภาพ และการทื้เนฟูสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 7 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments