กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ย. -29 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15448/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ย. – 29 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ และ.คำสั่งกรมส่งเสริม สหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสหกรณ์

ได้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชานิติศาสตร์
หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ ทางการสหกรณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน
การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดชองสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำแก่บุคลากรสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถ ดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้
๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน สหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และ การเลิกสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ และการกรอกใบสำคัญรับจดทะเบียน รวมถึง การชำระบัญชี การแก่ไขเพิ่มเดิมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการแกัใขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอ นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใท้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
๓) ร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับ
การวางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และตรงตาม วัตถุประสงค์การก้เงินกองทุนที่อยูใน ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ข้อแนะนำในการวางแผนการขำระหนี้ การขอผ่อนผันชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการล่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ยั่งยืน
๕) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา และตรวจสอบ เกี่ยวกับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การออกหนังสือ หรือยกเลิกหนังลืออนุญาตให้สมาขิก ทำประโยชนในที่ดิน ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ นิคมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิคมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง
๖) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับ ระบบสหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนา สหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเสนอนโยบายและ กิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
๗) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ
ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
๙) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและ ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธที่กำหนด
๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำในเบื้องต้น แกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดตั้ง
การบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และ กฎหมายสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการสหกรณ์
๑๑) สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องและ สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
๑๒) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการล่งเสริมและ พัฒนาสหกรณ์
๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสหกรณ์

๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาการสหกรณ์
๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วย การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหาร จัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ๕) มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ การจัดการข้อมูล การเชียนหนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์กรรวม การลืบเสาะ หาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง ชองกระบวนงาน
๖) มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมถุทธ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
๗) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็น กับงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะในการทำงาน การปรับตัวเข้ากับผูร่วมงาน ทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝายบริหารทั่วไป 

สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เลขที่ ๓๕๒ ถนนสีหบุรานกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 – 29 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments