กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ย. -28 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15415/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ย. – 28 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ

ด้วยกองคลัง กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนฯ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจซึ่งได้ ศึกษาวิชาบัญชีมา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของเงินทุน
๒. รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อพร้อมที่จะ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
๓. ตรวจสอบประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
๔. ศึกษา วิเคราะห์ผลการจ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำประมาณการรายจ่าย
๕. ดูแลการรับจ่าย สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่าย เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของ เงินทุนหมุนเวียนฯ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
๖. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๗. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที,ได้รับมอบหมาย
๘. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ เบื้องต้นแก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใท้ผู้ทีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์
๙. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
๑๐. ทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายตามการสั่งการของ กรมบัญชีกลาง เช่น ระบบรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคาร อุศุภราช ชั้น ๑

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 – 28 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments