มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.ย. 2564 รวม 16 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิงค์: https://ehenx.com/15392/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิจัยปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,บุคลากรปฏิบัติการ,นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน เพื่อรับการจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๖ ข้อ ๑๑ และข้อ ๔๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่องการกำหนด ตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้งมีรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิจัยปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21880- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21880- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


สถาปนิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิจัยปฏิบัติการ

ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา


บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบ สารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา


สถาปนิกปฏิบัติการ

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับภาคีสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 3,000 บาท – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับสามัญสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 5,000 บาท – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมระดับวุฒิสถาปนิก จะได้รับเงินค่าวิชาชีพ 7,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต


บุคลากรปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments