มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 41 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15391/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์,เลขานุการฝ่ายอำนวยการ,เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ,เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล,เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา,เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิชาการ,เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล,เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์,เลขานุการคณะศิลปศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์,เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,500-17,500
อัตราว่าง: 41
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

ด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต สมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เลขานุการฝ่ายอำนวยการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-14800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-14800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-14800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการฝ่ายวิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-11800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เลขานุการคณะศิลปศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11000-11800 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11000-11300 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11200- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12000-12300 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000-10300 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8500-9300 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่ทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8500-9300 บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

อาจารย์

ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาขาวิชาและรายละเอียดของรายวิชาระบบการ เรียนการสอน
4. มีความเชี่ยวชาญกีฬาธนู
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
8. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
9. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
10. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาไทย

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาขาวิชาและรายละเอียดของรายวิชา ระบบ การเรียนการสอน และมีความสามารถในการสอนวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ

ปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 7 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาขาวิชาและรายละเอียดของรายวิชา ระบบ การเรียนการสอนและมีความสามารถในการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เลขานุการฝ่ายอำนวยการ

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานพัสดุและยานพาหนะ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานบุคคล
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. วุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านการอบรม นวัตกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ จัดการอารมณ์ การทำงานเป็นทีม
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
8. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
9. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
10. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา

1. วุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐ กิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์แผนและนโยบาย บริหาร งบประมาณภาครัฐ จัดทำและประเมินแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการ จัดการอารมณ์ การทำงานเป็นทีม
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานกิจกรรมนักศึกษาและ สำนักงานกีฬา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ ของงานในฝ่าย
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดระบบงาน ตลอดจนจัดทำรายงานสรุป ประเด็นสำคัญ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
8. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
9. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
10. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เลขานุการฝ่ายวิชาการ

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานทะเบียนและประมวลผล
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาพร้อมที่จะให้บริการ


เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อย 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ ระบบงานสารบรรณราชการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เลขานุการคณะศิลปศาสตร์

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการกีฬา และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการระบบงานสารบรรณราชการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และ สามารถใช้เครื่องมือปฏิบัติการ ทางด้านการสื่อสารมวลชนได้ เช่น กล้องถ่ายภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น
7. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
8. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการ ระบบงานสา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการระบบงานสารบรรณราชการ
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถด้านการสอนทักษะกีฬา การตัดสินกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬา
6. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
7. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีความซื่อสัตย์
10. ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
11. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


พนักงานขับรถ

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4
2. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้ อยู่จนถึงปัจจุบัน
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
7. มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
8. มีความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
9. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ
10. ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
11. มีความซื่อสัตย์
12. ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
13. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
6. ขยันอดทนต่อภาระหน้าที่ได้ดี
7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
8. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ


เจ้าหน้าที่ทั่วไป

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
6. ขยันอดทนต่อภาระหน้าที่ได้ดี
7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
8. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tnsuskn.ac.th กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ tnsuskn2499@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง

มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร งานบุคคล ฝ่ายบริหาร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร74000 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034412309

ต่อ 510

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments