Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15390/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก,วิศวกรโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นักการ,ผู้ดูแลเด็ก,ภารโรง,คนงานเทศกิจ,คนงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แทนตำแหน่งว่าง)

ด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เพื่อปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และนโยบายของ ผู้บริหาร
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงรับสมัคร บุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ผู้ดูแลเด็ก

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ภารโรง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


คนงานเทศกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


คนงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเบน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ
๒. มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และ ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วโม่น้อย กว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครืองกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานุก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรูรม สถาปัตยกรรม หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


นักการ

ได้รับประกาศนืยบัตร ม.ศ.๕ หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า


ผู้ดูแลเด็ก

ได้รับประกาศนียบัตร มฺ.ศ.๕ หรือ ม.๖ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การสอนระดับชั้นเตรียม อนุบาลและการดูแลเด็กพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี


ภารโรง

ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.๓ หรือ ม.๓ หรือเทียบเท่า มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องทักษะคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และมี ความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแชมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้


คนงานเทศกิจ

ได้รับประกาศบียบัตร ม.ศ.๓ หรือ ม.๓ หรือเทียบเท่า


คนงาน

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยครู

ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี่
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิซาการของสถานศึกษา    .    *
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และล่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอน และชัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ ตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิซาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน ก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้น่ฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เสนอปรับปรุงงาน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกัพนวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
๑.๓ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เข่น อาคาร ถนน สะพาน ซลประทาน เป็นด้น เพื่อให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ลูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
๑.๔ คำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทำราคากลาง เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุด
๑.๕ ศึกษา สำรวจ จัดทำเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้ง ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๖ วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงาน วิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และเป็นไป ตามมาตรฐาน และข้อกำหนดตามสัญญา
๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๘ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใซ้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มี ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
๑.๙ ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัยรวมถึงการแก่ไข สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามฺมาตรฐานและข้อกำหนด
๑.๑๐ ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ลูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๑๑ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานวิศวกรรมโยธา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบ้ติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการวางแผน    , ,
วางแผนการทำงานด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดำเนิyการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาเป็นไปตาม เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ้ที่กำหนดไว้
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสุมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
๓.๓ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและ โครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เ!ละประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับ งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรม โครงสร้าง และงาน ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
๑.๒ ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำม่าใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
๑.๓ ประมาณราคางานก่อสร้างชองหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และนำไปสู่การ ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
๑.๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลอีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เขียนแบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๕ ปฏิบัติงาน และสนับสบุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงานหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความฺเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการและให้ความ ช่วยเหลือใน งานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักการ

รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในสำนักงานและนอกสถานที่ และปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานเกี่ยวกับการ หนังสือหรือวิชาชีพ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้ดูแลเด็ก

ปฏิบัติหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับ ครูผู้สอนในการช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องที่ช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้ หรือมีความบกพร่อง ทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว มีความยากลำบากในการดูแลตัวเองและการ ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ช่วยเหลือครูในการผลิตสื่อ การควบคุมชั้นเรียน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ภารโรง

เปิด – ปิด สำนักงาน ดูแลหอประชุม ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของทาง ราชการ มิให้สูญหายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คนงานเทศกิจ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแล การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ร่วมกับตำรวจ ท้องที่ เก็บ – ยก สิ่งของที่ตั้งวางบนทางเท้า และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คนงาน

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานโยธา สำนักการการช่าง มีความรู้ด้านการดูแลรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ด้านการดูแลรักษา เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยครู

– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการดีความจากบทความ หรือข้อความ หรือการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
(๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(๓) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
(ต) พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
(๒) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
(๓) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๔) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(๕) การพัฒนาผู้เรียน
(๖) การบริหารจัดก^รชั้นเรียน    «
(๗) สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๘) การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๙) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการดีความจากบทความ หรือข้อความ หรือการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย (๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (๓) ความรู้พี้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ อำนาจหน้าที่ชองเทศบาล ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ ๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๑) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แกิไขเพิมเดิม) (๒) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (๓)นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี)ระยะยาว (๔) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (๕) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (๖) มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่งครูผู้ดูและเด็ก – ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (๑) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (๒) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (๓) มาตรฐานการปฏิบัติตน

๓. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
๕. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

–    ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถในการใซ้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการดีความจากบทความ หรือข้อความ หรือการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
(๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    รุ
(๓) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
–    ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
(๓) ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เข่นความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทาง ปฐพีกลศาสตร์
(๔) ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
(๕) ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง
’ (๖) ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(๗) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
(๘) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
(๙) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่ สมัครสอบ


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย การสรุปความ หรือการดีความจากบทความ หรือข้อความ หรือการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
(๒) การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(๓) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนแบบ โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม
ที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ
(๓) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและด้าน วิศวกรรม
(๔) ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์
(๕) ความรู้เกี่ยวกับงานต้านแผนที่
(๖) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ


นักการ

– ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โดยการทดสอบทักษะประสบการณ์ สมรรถนะทางร่างกาย และสัมภาษณ์ (สอบภาคปฏิบัติ+สอบสัมภาษณ์)


ผู้ดูแลเด็ก

– ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โดยการทดสอบทักษะประสบการณ์ สมรรถนะทางร่างกาย และสัมภาษณ์ (สอบภาคปฏิบัติ+สอบสัมภาษณ์)


ภารโรง

– ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โดยการทดสอบทักษะประสบการณ์ สมรรถนะทางร่างกาย และสัมภาษณ์ (สอบภาคปฏิบัติ+สอบสัมภาษณ์)


คนงานเทศกิจ

– ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โดยการทดสอบทักษะประสบการณ์ สมรรถนะทางร่างกาย และสัมภาษณ์ (สอบภาคปฏิบัติ+สอบสัมภาษณ์)


คนงาน

– ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โดยการทดสอบทักษะประสบการณ์ สมรรถนะทางร่างกาย และสัมภาษณ์ (สอบภาคปฏิบัติ+สอบสัมภาษณ์)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 22 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments