กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ลิงค์: https://ehenx.com/15389/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,เจ้าพนักงานธุรการ,ช่างศิลป์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร

ประกาศอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเสือกเข็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยอุทยานแหงชาติภูจองนายอย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเฟือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งช่างศิลป๋ เทือสนับสนุนการปฏิบัติงานของอุทยานแหงชาติ ภูจองนายอย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชรานี) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการป่าไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับ เดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์


นักวิชาการเผยแพร่

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานธุรการ

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ช่างศิลป์

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา ศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกียวกับงาน ทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการเฟือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การคันคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นทีปาอนุรักษ์ การจัดการและพื้นฟูพื้นทีป่าอนุรักษ์ การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป่องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม้ การป้องกันและแกิไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติและนันทนาการ ตลอดจน ปฏิบัติงานอนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรม และความรู้ การใช้ความร้ทางวิชาการในการเผยแพร,กิจกรรมที่เกียวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเคสื่อนไหว วิทยาการใหม่ๆ ของส่วนราชการ ทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเลียง รืดิทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสารหรือสิ่งดีพิมพ์ เข็นต้น จัดนิทรรศการ ซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ เครืองโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และการเผยแพร่โดยทางอน ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ เทือปรับปรุงวิธีการและการดำเนินงาน เผยแพร่ และปฏิบัติหนัาทีอนตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการ จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียมแผนที่ภูมิประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล ตามภารกิจงานในเซิงพี้นที การประยุกต์ไข้เทคโนโลฮภูมิสารสนเทศร่วมกับงานตามภารกิจ พัฒนาระบบภูมิ สารสนเทศเพี่อเพิ่มประสืทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานด้านภูมิสารสนเทศเพี่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปฏิบัติง1นลื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงาน ธุรการแสะงานสารบรรณ การรับส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บแสะด้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทีก ย่อเรือง คัดส,เนา พีมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณท์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการเรื่องสภานที วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ แสะปฏิบัติงานลิ่น ตามที่!ด้รับมอบหมาย


ช่างศิลป์

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกียวกับการ ลอกแบนงานคิสป็ เขียนภาพ เซียนตัวอักษร บั้นภาพและจำลองแบบพิมพ์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโซิ;ษณา ฉากเวทีฃองหน่วยงาน ตังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังลือแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิคการจัดนิทรรศการ ตลอดจนบ่ฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องณ ที่ทำการ

อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 20 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments