กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.ย. -21 ก.ย. 2564 รวม 35 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข  เปิดรับสมัครสอบ 14 ก.ย. -21 ก.ย. 2564  รวม 35 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15388/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักกิจกรรมบำบัด,จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน),เจ้าพนักงานเวชสถิติ,ทันตแพทย์,พนักงานสื่อสาร,ช่างเหล็ก,ช่างต่อท่อ,ช่างฝีมือทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานทั่วไป,พนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 7,220-18,020
อัตราว่าง: 35
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (โรงพยาบาลนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ย. – 21 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม

ด้วยโรงพยาบาลนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18020- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12360- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12360- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12360- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกิจกรรมบำบัด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12360- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8890- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8890- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8890- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานสื่อสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8890- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเหล็ก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7420- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างต่อท่อ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7420- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างฝีมือทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7420- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7220- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7220- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7220- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7220- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายแพทย์

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก แพทยสภา และได้หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา


พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักกิจกรรมบำบัด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัดทาง กิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด


จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

– ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง เวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

– ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ


ผู้ช่วยทันตแพทย์

– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ


พนักงานสื่อสาร

– มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทาง คอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางโสตทัศนศึกษา ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
– จบหลักสูตรหรือกำลังศึกษาหลักสูตร EMT ( 110 ชม.ขึ้นไป)


ช่างเหล็ก

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง โลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างอุปกรณ์การแพทย์


ช่างต่อท่อ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน


ช่างฝีมือทั่วไป

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างโลหะทางช่าง กลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล
-หากมีประสบการณ์ด้านช่างไม้และช่างปูนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานบริการ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


พนักงานทั่วไป

– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


พนักงานรักษาความปลอดภัย

– อายุตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
– มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี
– เคยผ่านการเป็นทหารเกณฑ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 – 21 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 ก.ย. 2564

สอบวันที่: 14 ก.ย. 2564

ประกาศผลสอบ: 14 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments