กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564  รวม 8 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15384/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในสังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๒๐๓๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับ ดูแล ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานแรงงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
(๒) อัตราเงินเดือน ๑๓,๒๘๕ บาท
(๓) มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
(๔) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔


เจ้าพนักงานแรงงาน

(๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา
(๒) อัตราเงินเดือน ๑๓,๒๘๕ บาท
(๓) มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
(๔) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการจัดหางาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ณ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 310/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 – 17 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments