คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.ย. 2564

คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ลิงค์: https://ehenx.com/15366/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประกันภัย(ด้านตรวจสอบภายใน),นักวิชาการประกันภัย(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,500-25,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เปิดรับสมัคร

ประกาศทุนทดแทนผู้ประลบภัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการประกันภัย (ด้านตรวจสอบภายใน)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16500-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการประกันภัย (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16500-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการประกันภัย (ด้านตรวจสอบภายใน)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชีสาขาพาณชิยศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน 1 – 3 ปี
– ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบภายใน
– ทักษะในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงานรฐัตามกรมบัญชีกลาง
– มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ
– มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ และการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี


นักวิชาการประกันภัย (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ
– มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ และการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการประกันภัย (ด้านตรวจสอบภายใน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.    ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ บ่    จ
ตรวจสอบภายในของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ จ่    บ่    จ
สำนักงาน คปภ. รวมทั้งการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2.    ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ง จัดทำรายงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายบี เพือนำเสนอต้อผู้บริหาร บ่
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
3.    ดำเนินการ ปรับปรุงพัฒนา เครื่องมือต่างๆด้านตรวจสอบภายใน บริหารและป้องกันความ เสี่ยงของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ และ จ่ บ่ บ่ จ่
คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
4.    ศึกษาข้อกฎหมายและนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช์ในการตรวจสอบภายในของ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
5.    ประชุมหารือกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่าง ตัวชี้วัดเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงานกองทุนทดแทน ผู้ประสบภัย
6.    ปฏิบัติงานสนับสนุนเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ทดแทนผู้ประสบภัยและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด


นักวิชาการประกันภัย (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

1.    รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน คปภ. รวมทั้งการ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวขึ้วัดกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2.    พัฒนาระบบงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อาทิ ระบบงานค่าเสียหายเบื้องต้น ระบบงาน การเงินและบัญชี ระบบการรับเงินสมทบ เป็นต้น ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แกํไขปัญหาเกี่ยวกับระบบงาน
3.    จัดทำคลังความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก, บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน
4.    ร่วมประชุมหารือกับกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ ร่างตัวขึ้วัดเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวขึ้วัด (KPIs) ของ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
5.    ปฏิบัติงานสนับสนุนเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ทดแทนผู้ประสบภัยและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นตัวกลางประสาน การกำหนดวาระการประชุม ของคณะกรรมการการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และ คณะอนุกรรมการ
6.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025153999

ต่อ 5354

ดาวน์โหลดไฟล์ “คปภ.กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments