โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564 รวม 54 อัตรา,

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.ย. 2564  รวม 54 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15364/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,ผู้ฝึกสอน,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี่

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

ครู (ภาษาไทย)
ครู (คณิตศาสตร์)
ครู (ฟิสิกส์)
ครู (เคมี)
ครู (ชีววิทยา)
ครู (เทคโนโลยี)
ครู (สังคมศึกษา)
ครู (ศิลปะ)
ครู (การงานอาชีพ)
ครู (ภาษาอังกฤษ)

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ฝึกสอน

กรีฑา
คาราเต้โด
เซปักตะกร้อ
มวยปลํ้า
มวยสากลสมัครเล่น
เรือพาย
แฮนด์บอล

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สารบรรณ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาทีเกี่ยวข้อง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน
๔) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูตามทีคุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๕) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
๗) เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
๘) สามารถพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนและดูแลนักเรียนประจำกิน-นอนได้


ผู้ฝึกสอน

๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
๓) มีวุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน
๔) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๕) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
๗) เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี
๘) สามารถพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนและดูแลนักเรียนประจำกิน-นอนได้


เจ้าหน้าที่สารบรรณ

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาทีเกี่ยวข้องหรือมี ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่พัสดุ

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาทีเกี่ยวข้องหรือมี ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาทีเกี่ยวข้องหรือมี ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษาเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร หรือมีประสบการณ์การ ทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

วุฒิการศึกษาเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร หรือมีประสบการณ์การ ทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วุฒิการศึกษาเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร หรือมีประสบการณ์การ ทำงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

๑) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ
๒) จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๓) ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
๔) จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย


ผู้ฝึกสอน

๑) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับผิดชอบ
๒) จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๓) ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
๔) จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย


เจ้าหน้าที่สารบรรณ

๑) จัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำเอกสาร
๒) ลงทะเบียนรับ ส่ง ร่าง โต้ตอบและเสนอหนังสือและเวียนหนังสือแจ้งบุคลากร
๓) เก็บรักษาเอกสาร จัดระบบและทำลายเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
๔) บริการจัดพิมพ์เอกสร บริการถ่ายเอกสารเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๕) ตรวจสอบ ติดตาม ชี้แจงปัญหาและใหัข้อเสนอแนะ
๖) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือผูมาติดต่อราชการ
๗) คัดเลือกจดหมาย ธนาณัติ พัสดุและควบคุมการเบิกจ่าย
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัสดุ

๑) จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
๒) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๓) จัดทำคำของบประมาณ
๔) จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ
๕) เบิก จ่าย ควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
๖) จัดทำบัญชีวัสดุคงเหลือและบัญชีครุภัณฑ์
๗) ดูแล รักษา และประสานงานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
๘) ตรวจสอบและสรุปรายงานวัสดุคงเหลือประจำไตรมาสและประจำปี
๙) ตรวจสอบและสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจำไตรมาสและประจำปี
๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงาน


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

๑) จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
๒) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๓) จัดทำคำของบประมาณ
๔) จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ
๕) เบิก จ่าย ควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
๖) จัดทำบัญชีวัสดุคงเหลือและบัญชีครุภัณฑ์
๗) ดูแล รักษา และประสานงานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
๘) ตรวจสอบและสรุปรายงานวัสดุคงเหลือประจำไตรมาสและประจำปี
๙) ตรวจสอบและสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจำไตรมาสและประจำปี
๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงาน
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์พร้อมใข้งานตลอดเวลา
๒) บำรุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของหน่วยงานก่อนนำออกปฏิบัติงาน
๓) ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

๑) ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การทีพา หอพักนักเรียน อัฒจันทร์และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๒) จัดเตรียม บำรุงรักษาและให้บริการและสนามกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี
๓) รดนํ้าต้นไม้ใส่ปุย พรวนดินต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราธานี
๔) เก็บขยะรอบบริเวรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๑) ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒) ดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
๓) ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานทีและทรัพย์สินของโรงเรียนมิให้เกิด
ความเสียหาย
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ก.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments