Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ย. 2564 รวม 14 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง

ลิงค์: https://ehenx.com/15359/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักสันทนาการ,ครู,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,800
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (เทศบาลนครระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๑ ข้อ ๔ และหมวด ๔ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่๒๑กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- 

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักสันทนาการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400-13285 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยนักสันทนาการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยครู

1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง


ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขา วิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ปก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง


พนักงานขับรถยนต์

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือ รับรองการทำงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ จากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมด้วย
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง และอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 16 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments