มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ส.ค. -3 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15271/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. สำเร็จการศึกษาไม,ตากว่าระดับปริญญาตรี
๒. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. งานเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
–    ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
–    จัดเตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียม สถานที่ประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
–    เบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าเดินทาง ชองกรรมการ
–    ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องที,เกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แก,บุคลากรชองมหาวิทยาลัย
๒. งานต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน
–    จัดเตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียม สถานที่ประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม
–    เบิกจ่ายค่าตอบแทน
–    ให้คำปรึกษา
–    จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้าง
–    จัดทำสัญญาจ้าง
๓. งานประชาสัมพันธ์
–    ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
–    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานบริหารงานบุคคล
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงาน บุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และหลักฐานการโอน เงินค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี71190 ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

 โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก (ไม่เกิน วันสุดท้ายชองการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสารครบถ้วน พร้อมทั้ง โอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และ หลังจากผู้สมัครนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งไปที’ E-mail: sirapom@kru.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments