สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-26 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-26 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15261/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล,พยาบาล,เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์,พนักงานห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้าปฏิบัติงานในสภากาขาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตราคุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานห้องปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาล

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
4.    สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ ฉุกเฉินได้
5.    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้


ผู้ช่วยพยาบาล

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาประกาศนืยบัตรผู้ช่วยพยาบาล
4.    สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้
5.    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้


เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
4.    สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์ ฉุกเฉินได้
5.    มีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้ 


พนักงานห้องปฏิบัติการ

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4.    สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และนอกเวลาหรือในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้
5.    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความนอบน้อมเสียสละ และอุทิศเวลาให้กับงานของสภากาชาดไทยได้


เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไมเกิน 37 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    หากเป็นเพศขายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4.    มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
5.    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
6.    อุทิศเวลาในการทำงานอย่างเต็มที่ มีความกระตือรือรัน ในการทำงาน
7.    สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

1.    ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
2.    ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.    วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
4.    หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาล

1.    คัดกรองผู้บริจาคโลหิต
2.    เจาะเก็บโลหิต
3.    ให้คำปรึกษา และดูแลผู้บริจาคโลหิต เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน
4.    ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมของบุคลากร และอุปกรณ์ในการรับบริจาคโลหิตทั้งภายใน สถานที่ และออกหน่วยเคลื่อนที่
5.    ประสานงานกับผู้ประสานงานในการออกหน่วยเคลื่อนที่
6.    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยพยาบาล

1.    รูดสายถุงโลหิต และผนึกสายถุงโลหิต รวมทั้งคัดกรองผู้บริจาคโลหิต
2.    ตรวจสอบความถูกต้องของ Unit Number หมู่โลหิต ถุงโลหิต หลอดตัวอย่างโลหิต และ
ใบสมัครผู้บริจาคโลหิตโดยใช้ Barcode Reader
3.    จัดแยกประเภท และจัดเก็บถุงโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิต ในอุณหภูมิเหมาะสม
4.    บันทึกจำนวนถุงโลหิต หลอดตัวอย่างโลหิต และส่งมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.    บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน


เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

1.    จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจหมู่โลหิต เครื่องตรวจ ฮีโมโกลบิน และทำ Daily check เครื่องตรวจวัดฮีโมโกลบิน และสอบเทียบนํ้ายาแอนติซีรัม พร้อมลงบันทึก
2.    ตรวจสอบความเข้มข้นโลหิต และหมู่โลหิตในผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก
3.    จ่ายยาธาตุเหล็ก และให้คำแนะนำแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ผลตรวจความเข้มข้นชองโลหิตไม่อยู่ในเกณฑ์
4.    บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน


พนักงานห้องปฏิบัติการ

1.    เบิก จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
2.    ดูแลเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้บริจาคโลหิต
3.    เฝีาระวัง ดูแลผู้บริจาคโลหิตที่มีอาการผิดปกติ พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา
4.    ดูแลผู้บริจาคโลหิต ณ จุดวัดความคันโลหิต


เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.    งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสภากาชาดไทย
2.    สแกนเอกสาร และนำส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งภายนอก
3.    สแกนเอกสารเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4.    พิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกสภากาชาดไทย
5.    พิมพ์คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
6.    จัดทำแฟ้มเอกสาร และจัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นระบบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้เป็นหมวดหมู,
7.    ค้นหาเอกสารหนังสือราชการ
8.    คัดแยกเอกสาร และทำลายเอกสาร
9.    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

1.    เตรียมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และจัดเก็บอุปกรณ์พ้องปฏิบัติการ
2.    ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
3.    จัดเตรียมอุปกรณ์ออกหน่วยเคลื่อนที่
4.    ออกหน่วยเคลื่อนที่
5.    ล้างหลอดตัวอย่างที่ผ่านการตรวจแล้ว
6.    ทำสต๊อกพัสดุเพื่อเบิกของ รับของในแต่ละเดือน
7.    เตรียมถุงขยะ เก็บขยะติดเชี้อ รวมทั้งแยกขยะติดเชื้อส่งทำลาย
8.    ดูแลของว่าง ขนม และนํ้าหวาน แก่ผู้มาบริจาคโลหิต
9.    บรรจุจัดเก็บเคลื่อนย้ายโลหิต
10.    ทำความสะอาดอุปกรณ์เจาะเก็บ
11.    ทำความสะอาดห้องนํ้า
12.    แยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อส่งทำลาย
13.    จัดเก็บพัสดุที่เบิกจากศูนย์บริการโลหิตฯ
14.    PACK เลือดและอุปกรณ์ต่างๆ ส่งตามภาคบริการโลหิตๆ และโรงพยาบาลต่างๆ
15.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาคบริการโลหิตฯ

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments