กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15163/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยจังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๓ วรรคสี่ มอบอำนาจการบริหาร งานบุคคล พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำทุกเรื่องทุกขั้นตอนให้เป็นอำนาจชอง หัวหน้าส่วนราชการฯ ยกเว้นการเลื่อนค่าตอบแทน/ค่าจ้าง การพิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการ ทางวินัย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ คังนี้

-สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงินและธนาคาร การบัญชี พณิชยการ เลขานุการ -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ปฏิบัติงานด้านการล่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น
๑) ล่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๒) แนะนำ ล่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การล่งเสริม แนะนำ
ดำเน้นการไห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวช้อง
๓) สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบันทึกบัญชีชั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
๔) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จ
๕) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานสหกรณ์
๖) แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
๗) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
๘) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
๑๐) แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑๑) ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราขดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครชอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๑๔ ถนนศรียาบุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments