สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ส.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15149/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรบสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี) กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โททุกสาขา
๒. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ถึง ดีมาก หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEFL, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET ย้อนหลังไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๓. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญ วางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในนโยบายแผน หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาล
๔. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งสามารถสืบด้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
๕. สามารถจดบันทึกรายงานการประชุมและสรุปประเด็นในการประชุมได้
๖. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๗. มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
๘. ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
๙. รักการเรียนรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๐. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  วิชาที่สอบ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  วิธีการสมัครงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :สมัครอีเมล์  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครงานทางออนไลนํโดยส่งเอกสารใบสมัครและหลักฐานทีใซัประกอบการสมัครงาน ได้ทางอีเมล somluck.s@nrct.go.th

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments