สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15148/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (คนพิการ)
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-15000 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นบุคคลอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Excel , PowerPoint และ Internet ได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. สนับสนุนงานสารบรรณ จัดทําหนังสือราชการ งานบริหารงบประมาณ ตัวชี้วัด ดําเนินการใน
การควบคุมเบิกจ่ายงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์
2. กลั่นกรองและจัดทําหนังสือราชการภายใน ภายนอก หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ
ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามแบบ ก่อนเสนอผู้บริหาร
3. ให้คําแนะนํา/บริการ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

1. การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
2. การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)
ในใบสมัคร โดยส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉพาะ
วุฒิที่ใช้สมัครครั้งนี้ จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บมุมซอง “(สมัครสอบลูกจ้างโครงการ (คนพิการ))”

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments