กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เปิดรับสมัครสอบ 6 ส.ค. -12 ส.ค. 2564  รวม 8 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/15137/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา,ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ,ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์,ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 12,650-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 12 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ปฏิบัติงานด้านธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12650- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา

๑. มีสัญชาติไทย
๒.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา ดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีธรณี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา, ธรณีศาสตร์, เทคโนโลยีธรณี) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๓. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๔.ไม่เป็นผู้ทีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟืนเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ ตามกฎหมายอื่น
๗.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ

๑. มีสัญชาติไทย
๒. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ภูมิศาสตร์, ภูมิสารสนเทศ, เทคโนโลยีภูมิศาสตร์, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ, วิศวกรรม สำรวจและภูมิสารสนเทศ, ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม,ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร) บ่ •’บ่ บ่
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๓. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๔.ไมเป็นผู้ทีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟืนเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ ตามกฎหมายอื่น
๗.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์

๑. มีสัญชาติไทย
๒. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ส่วนราชการเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที,ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที, ก.พ. รับรอง หรือมี ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งด้านระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๔.ไม่เป็นผู้ทีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟืนเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ ตามกฎหมายอื่น
๗.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

๑. มีสัญชาติไทย
๒. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที,ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๓. มีความรู้ในด้านระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, css, HTML£ ชุดคำสั่ง Frontend Framework เช่น Bootstrap และสามารถพัฒนา Web Application ตามทีได้รับมอบหมาย
๕. หากมีประสบการณ์หรือผลงานที่เกี่ยวข้องมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๖. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
๗. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๘.ไม่เป็นผู้ทีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟืนเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๙.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ ตามกฎหมายอื่น
๑๐.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. มีสัญชาติไทย
๒. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับ เดียวกัน สาขาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบ้ติ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๓. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๔.ไม่เป็นผู้ทีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ ตามกฎหมายอื่น
๗.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เป็นโรคตาบอดสื ไม่กลัวความสูง
๙. สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบฃับขี่รถยนต์สาธารณะ
๑๐. ล้ามีประสบการณ์งานด้านช่าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ปฏิบัติงานด้านธุรการ

๑. มีสัญชาติไทย
๒. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาทางบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี, สาชาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๓. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
๔.ไม่เป็นผู้ทีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟืนเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ ตามกฎหมายอื่น
๗.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา

๑. รวบรวมข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ข้อมูลการเจาะบ่อนี้าบาดาล ข้อมูลคุณภาพ นี้าบาดาล การใช้ประโยชน์ที่ดินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนี้าบาดาล
๒. กำหนดตำแหน่งบ่อนี้าบาดาล
๓. จัดทำแผนที่คุณภาพนี้าและระดับนี้าบาดาลรวมทั้งจัดทำรายงานสถานการณ์นี้าบาดาลประเทศไทย
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
๔.ให้คำแนะนำฟ้องด้นและเผยแพร่ข้อมลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา บ่    จ
แกหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ ด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา


ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ

๑. ปฏิบัติงานด้านวิชาการแผนที่ภาพถาย ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ
๒. จัดทำแผนที่หลัก แผนที่ข้อมูลเชิงพื้นที่ กราฟ แผนภาพหรือข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ เทคนิคพิเศษเฉพาะทางสำหรับนำใช้ในการวางแผนงานและแผนการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. จัดทำแผนที่บนระบบภูมิสารสนเทศ โดยการจัดทำขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง แก่ไข จัดทำให้เป็น บ่    จ
ปัจจุบันเป็นระบบและสะดวก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของโครงการฯ
๔ ดำเนินการนำเข้า ตรวจสอบ แก่ไข รักษา และค้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
๔.ดูแล จัดเก็บบริการ แผนที่ ภาพถ่าย และข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์
๖. ตรวจสอบและเตรียมระวางแผนที่ หรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อทำการจัดส่งให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และให้บริการประชาชน
๗. ชี้แจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านแผนที่หรือภูมิสารสนเทศ แกบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน


ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์

๑. ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก่ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุง ดุ,แล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กี่คืนข้อมล 0ฝ    จ บั    บ่,บ่
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๓. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๔. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๔. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
๖. ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารได้ด้วยตนเอง


ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

๑. งานด้านระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล
๒. สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์
๓. การเซียนโปรแกรมเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๔. ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใซ้ เพื่ออำนวยความสะดวกแกผู้เ,ช้งานให้สามารถใช้งานระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารได้ด้วยตนเอง


ปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

๑. ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แกไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุง ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สายสัญญาณการสื่อสาร
๓. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๔. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๔. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สายสัญญาณการสื่อสาร เบื้องต้น แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทำดู่มือซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สายสัญญาณการสื่อสาร เบื้องต้น แก1ผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สายสัญญาณการสื่อสาร เบื้องด้นด้วยตนเอง


ปฏิบัติงานด้านธุรการ

๑. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร หนังสือราชการทุกประเภท
๒. งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๔. จัดเรียงเอกสาร รวบรวมเอกสาร จัดหมวดหมู่เอกสาร

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siriporn.s@dgr.mail.go.th

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – 12 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026667090

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments