กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/15129/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ส.ค. – 18 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๘๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านึ๋ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานใน ด้านต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ การคลัง การบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศและเครือข่าย การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานสาร บรรณ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร เข่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ร่วมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
(๕) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานผลการตำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
(๖) ส่งเสริม สนับสบุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้บรรลุตาม นโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
(๗) ปฏิบัติหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบและร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความ ร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
สนับสนุนการตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับ เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความ เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมทั้ง แบบแสดงข้อมูลเอกสารประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงาน ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร เว็บไซต์ www.skn-peo.go.th โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments