สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/15082/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย,นักวิชาการอาหารและยา,เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-50,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 13 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จ้านวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนึ๋

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

แพทย์แผนไทย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการอาหารและยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 50000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 50000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แพทย์แผนไทย

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวขกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
๔. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์


นักวิชาการอาหารและยา

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมีประสบการณ์ไนงานที,จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร และมี ประสบการณ์ไนงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
๔. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใข้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ตากว่า ๑๔ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น


เภสัชกร

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาขีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับ วุฒิปริญญาตรี
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรมและมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี สำหรับ วุฒิปริญญาโท
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
๔. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีประสบการณ์ไนงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑๕ ปี และมีผลงาน เป็นที่ยอมรับในวงการนั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แพทย์แผนไทย

ด้านปฏิบัติการ
๑. ร่วมตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและนำเข้ายาแผนไทย ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของตำรับยา แผนไทย รวมถึงการทบทวนทะเบียนตำรับยาแผนไทย
๓. รวบรวมข้อมูลวิขาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผน หรือพัฒนาการทำงาน
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการวางแผน
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติรวมถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๒. ร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริการ
ร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับยาแผนไทย และการตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตฯ ให้แกเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ หรือผู้บริโภค รวมทั้งงานสนับสนุนระบบการให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ประกอบการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับยาแผนไทย


นักวิชาการอาหารและยา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน เที่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในทางวิชาการที่เกี่ยวช้องกับงาน รวมถึงการให้ คำปรึกษาทางวิชาการกับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวช้องกับการวิจัย การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
๑. ให้คำปรึกษาทางวิชาการกับผู้ประกอบการวิจัยพัฒนา ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม
๖. ให้คำปรึกษาวิชาการกับผู้ประกอบการ เพื่อวางแผนศึกษาวิจัย ในขั้นตอนต่างๆ ตลอดทั้ง วงจรผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การประเมินวินิจฉัย การจัดประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมการ ประเมินความเสี่ยงของอาหาร เพื่อผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต
๓. ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะสำหรับการตรวจสอบ การติดตาม การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และสถานที่ รวมถึงด้านการโฆษณา ด้านวิขาการ และด้านกฎหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด
๔. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและ ผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประขาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์
๕. ให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นในการตัดสินใจด้านการควบคุมกำกับดูแลอาหารให้ผู้บริหาร เพื่อให้แกไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบงานและบุคลากรสำหรับ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนหรือให้คำปรึกษาแนะนำในการวางแผนโดยเชื่อมโยง หรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกระทรวง ติดตามประเมินผลภาพรวม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรืสสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานภายในกระทรวง กรม หรือองค์การอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยมี บทบาทในการเจรจา โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแก่หน่วยงานระดับกระทรวง กรม รวมทั้งประชุมทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทาง ในการวิจัยพัฒนาเพื่อลดความซํ้าช้อน
๔. สื่อสารประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม ต่อผู้กำหนดนโยบาย และสาธารณชน
ด้านการบริการ
๑. เป็นที่ปรึกษาระดับกระทรวง ในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร และการ คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๒. กำหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ ชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. กำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
๔. แนะนำการวางแผนวิจัยพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จนสามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการ อนุญาตผลิตภัณฑ์
๔. ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและใช้เทคนิคขั้นสูง แก่เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้ประกอบการในการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร
๖. พัฒนาระบบในการสนับสบุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหาร


เภสัชกร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วัคซีน และผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ต่อสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน มาพัฒนา กระบวนการให้ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวิจัย การขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ด้านปฏิบัติการ
๑. ศึกษา พัฒนาและปรับปรุงการจัดทำระบบในการให้คำแนะนำเพื่อรองรับการวิจัยวัคซีน ชนิดต่าง ๆ และระบบการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาระหว่างการวิจัย รวมถึงระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยา ซีววัตถุและวัคซีนที่จะนำมาใช้ในสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ หรือสถานการณ์อุกเฉิน ตลอดจน การกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้วัคซีนตามแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาให้เป็นไปตามรูปแบบการดำเนินการเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งในกองยาและทีมงานวิจัยสามารถทำงานร่วมกันให้เกิดการพัฒนาแนวทางรองรับการขึ้นทะเบียนตำรับวัคซีน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการวิจัย ระหว่างการวิจัยจนถึงการผลิต
๓. ประเมินคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนชนิดต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาขีววัตถุต่างๆ ตลอดจนให้ คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการที่มีความซับช้อนและใช้เทคนิคขั้นสูง แก่เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ในการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลิตภัณฑ์ในสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
๔. การให้คำแนะนำด้านวิชาการและทางเทคนิคตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการวิจัยระหว่าง การวิจัยและกระบวนการผลิตวัคซีน โดยอ้างอิงตามหลักการที่เป็นแนวทางสากลที่เหมาะสม เช่น ตามแนวทาง ขององค์การอนามัยโลกและประเทศที่มีระบบการกำกับดูแลยาที่เข้มงวด (Stringent authorities)
๕. พัฒนาระเบียบ ข้อกำหนด หรือกฎหมายใหม่ วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนหรือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับดูแล การขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปตามแผนงานในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกระทรวง ติดตามประเมินผล ภาพรวม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือสัมถุทธึ๋ที่กำหนด
๖. ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำแกหน่วยงานระดับกระทรวง กรม รวมทั้งการประชุมทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
๗. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน
๑. แนะนำการวางแผนวิจัยพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาจนสามารถทำให้เกิดการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนในสภาวะการณ์ ฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดและอุบัติใหม่ เช่น COVID-®๙ ต่อการอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการผลิตวัคซีนของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นนํ้าเพื่อการพึ่งพาตนเองในการแกิไข ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
๒. พัฒนาแนวทางกำกับดูแลการผลิตภัณฑ์และการขึ้นทะเบียนตำรับยาและวัคซีนเพื่อใช้ ในสภาวะที่มีโรคระบาดใหญ่ในกรณีฉุกเฉิน
๓. เตรียมท่าทีประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ในการเจรจาในเวที ความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้านการประสานงาน
๑. เตรียมการรับการตรวจ WHO Pre Qualification และตรวจรับรองมาตรฐานการควบคุมยา องค์กรระหว่างประเทศ
๒. ร่วมประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ ตามที่กำหนด
ด้านการบริการ
รูปแบบการดำเนินการให้คำแนะนำให้อย่างเป็นทางการ และให้ผู้เกี่ยวข้องภายในกองยา และทีมวิจัยทำงานร่วมกันในการหาข้อสรุปในการให้คำแนะนำ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. – 13 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments