สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15070/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูตชด.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเสือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔โดยกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ ๑๒ -๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑. ๑๒, ๑๓. ๑๔. ๒๑. ๒๒. ๒๓.๒๔, ๓๑…๓๒.๓๔. ๔๑. ๔๒. ๔๓ และ ๔๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ระลอกใหม่และเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ในวันที่ ๑๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยี่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาทิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

**เปลี่ยนเป็น ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณ็ย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในลังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ คระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะอึดวันประทับตรารับชองไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐®๙ (COVID – 19)

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา
2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา
3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา
4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา
6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา

9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา

11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
15.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44. จำนวน 5 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู ตชด.

อัตราว่าง : 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครู ตชด.

1 สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษา สูงกว่าที่กำหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
2 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะ เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อ จนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
3  ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้หรือ เปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้า ฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4  สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก 

๑๔.๒ ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร
กรณีที่เป็นหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๑๕. ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ ๖/๖)
๑๖. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
๑๗. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจน แลดูบ่าเกลียด
๑๘. ไม่เป็นโรคหรืออาการใดที่!ม่ควรเป็นขาราชการตำรวจตาม ผนวก ข ท้ายประกาศนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

ครู ตชด.

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการโดยใช้วิธีการสอบ ประกอบด้วย
๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๗.๒ ภาคความรูความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
๗.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป!ดยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ตังนี้
๑.๑ ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒0 ข้อ (๒0 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญ และทดสอบ ความสามารถทางด้านตัวเลข ทางด้านภาษาและด้านเหตุผล
๑.๒ ภาษาไทย จำนวน ๓0 ข้อ (๓0 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใซัภาษา โดยให้สรุปความเห็น และหรือดีความจากข้อความ สั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้น ๆ ประโยค กลุ่มคำ หรือคำ หรือให้ทดสอบ โดยรูปแบบอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕0 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะดำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ดังนี้
๒.๑ จริยธรรม    จำนวน ๒0 ข้อ (๒0 คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๒ คณิตศาสตร์    จำนวน    ๑๕ ข้อ (๑๕ คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๓ ภาษาอังกฤษ    จำนวน    ๑๕ ข้อ (๑๕ คะแนน)
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ การสอบข้อเซียนมีข้อสอบรวมทั้งหมด ๑00 ข้อ รวม ๑00 คะแนน ใช้ระยะเวลาในการทำ ช้อสอบ ๒ ชั่วโมง
๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
จะประเมินผู้เช้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้งจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น ตลอดจนพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทืวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว พริบ โดยจะใช้วิธีการดังต่อไปนี้

๓.๑ การสัมภาษณ์
จะทดสอบความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะทั่วไป และทัศนคติคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
ความรู้ ๒๕ คะแนน
–    พิจารณาจากประวตการศึกษา ประวัติการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม
–    ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
–    ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ๒๕ คะแนน
–    พิจารณาความเหมาะสมที่จะทำงานในหน้าที่ หรือความสามารถทีจะรับการอบรม เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
–    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคส่วว่องไวในการตอบปัญหาแก้ปัญหา ปฏิภาณไหวพริบ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง
บุคลิกลักษณะทั่วไป ๒๕ คะแนน
–    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทางร่างกายและ การแสดงออกโดย สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในต้านต่าง ๆ ดังนี้
บุคลิกภาพภายนอก
•    ห่วงที วาจา
•    ความประพฤติ
•    อุปนิสัย
•    ความอ่อนน้อมถ่อมตน
*    การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
•    ความคิดริเริ่ม
•    ปฏิภาณไหวพริบ
•    วุฒิภาวะทางอารมณ์
•    ความมีคุณธรรม/จริยธรรม
ทัศนคติ ๒๕ คะแนน
– พิจารณาจากทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความ กระดีอรือร้นที่จะทำงาน ทัศนคติ แนวความคิด และความเชื่อถือที่สอดคล้องกับแนวนโยบายโครงการหรือ แผนงานชองทางราชการ)

๓.๒ การตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ผู้ที่ไม่เป็นโรค หรืออาการตามที่ กำหนดไว้ ถือว่า ผ่าน ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการที่กำหนดไว้ ถือว่า ไม่ผ่าน ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการ แพทย์ให้ถือเป็นยุติ จะไม่รับฟ้งผลการตรวจจากหน่วยงานอื่นๆ ทุกกรณี
๓.๓ การตรวจสอบประวัติคดีอาญาและลีบความประพฤติ ผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเห็นว่า มีประว้ต ความประพฤติ หรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ถือว่า ผ่าน ผู้ที่คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกเห็นว่า มีประวัติ ความประพฤติ หรือชื่อเลียง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตำรวจ ถือว่า ไม่ผ่าน ความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นยุติ
ผู้ที่ถีอว่าผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องสอบผ่านทุกขั้นตอนการสอบ หากไม่ผ่าน ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสอบ ไม่ผ่าน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบในประกาศรับสมัคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments