การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-6 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล)

ลิงค์: https://ehenx.com/15069/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน,วิศวกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ส่วนแผนธุรกิจ,เจ้าหน้าที่อำนวยการส่วนพัสดุและจัดหา,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล) เปิดรับสมัคร

ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 1/2564

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ด้วย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


วิศวกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ส่วนแผนธุรกิจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่อำนวยการ ส่วนพัสดุและจัดหา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

•    คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
•    อายุไม่ตํ่ากว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปี ในวันที่สมัคร
•    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
•    มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้ เป็นอย่างดี


วิศวกร

•    คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา รุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และอื่นๆ
•    มีอายุ ดังนี้
–    ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
–    ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
•    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
•    มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้ เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ส่วนแผนธุรกิจ

• คุณวุฒิ ดังนี้
–    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
–    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงิน
• มีอายุ ดังนี้
–    ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
–    ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร


เจ้าหน้าที่อำนวยการ ส่วนพัสดุและจัดหา

•    คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้าน เศรษฐศาสตร์ บัญชี คอมพิวเตอร์ หรือ บริหารธุรกิจ
•    มีอายุ ดังนี้
–    ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
–    ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
•    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้
•    มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้ เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

•    คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
ด้านคอมพิวเตอร์ Computer Engineering หรือ Computer Science หรือสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
•    มีอายุ ดังนี้
–    ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ใน วันที่สมัคร
–    ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ใน วันที่สมัคร

• มีใจรักด้านการเขียนโปรแกรม
•    มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
•    มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอ เพื่อสื่อสารงาน ITให้พนักงานส่วนงานอื่น สามารถเข้าใจโดยง่าย
•    ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และ สามารถหาความรู้ด้วยตัวเองได้ มีความ รับผิดชอบสูง ชยัน อดทนและมีความคิด สร้างสรรค์
•    สามารถทำงานเป็นทีมได้
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน

•    จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี ตามการประเมินความเสี่ยง และปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
•    สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการ บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และระบบ สารสนเทศของบริษัท เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงินและการดำเนินงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการ ใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
•    ให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
•    จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอหน่วยรับตรวจ
•    ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการ ตรวจสอบ
•    ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงาน กำกับดูแลอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายมี ประสิทธิภาพ
•    พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
•    สนับสบุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
•    ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

•    มีความรู้ /ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การ ควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรืองานที่มีลักษณะ ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 10ปี
•    มีความรู้/ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี
•    หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๐ มีวุฒิบัตรด้าน CIA CPIAT CPA หรือ CISA
๐ มีทักษะในการเขียนรายงาน และสรุปประเด็นต่างๆได้ดี
๐ มีทักษะในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และปรับตัวตาม สถานการณ์ได้ดี


วิศวกร

•    งานศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิค การเงินเบื้องต้นและราคาของ โครงการด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่จะเข้าลงทุน/ ร่วมทุน
•    งานศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการ ลงทุน/ร่วมทุน
•    งานจัดทำ TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษา และการติดต่อประสานงาน
•    งานแสวงหาโครงการและพันธมิตร และการติดต่อประสานงาน
•    การจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานความก้าวหน้าโครงการ , รายงานเสนออนุมัติการลงทุน เป็นต้น
•    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ :
• มีประสบการณ์การผ่านงานด้านการวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ส่วนแผนธุรกิจ

•    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายใน ภายนอก รวมถึงแนวโน้มของ การลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อนำมาใข้ในการจัดทำแผนธุรกิจ
•    รวบรวม ติดตามและสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานราย เดือนของแผนปฏิบัติการของแต่ละกลยุทธ์ที่รองรับแผนธุรกิจของ บริษัทเพื่อกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
•    จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
•    ประสานงานให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Appraisal: PA) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และ ถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการเพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทาง เดียวกัน และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามรอบของ การประมินผล
•    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ :
•    มีประสบการณ์การผ่านงาน ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ แผนบริหาร ความเสี่ยง
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
•    สามารถ พิง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือมี ความรู้ภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
•    สามารถคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบได้เป็นอย่างดี
•    สามารถนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี


เจ้าหน้าที่อำนวยการ ส่วนพัสดุและจัดหา

•    ปฏิบัติงานด้านพัสดุและจัดหา จัดทำข้อผูกพัน และบริหารข้อ ผูกพัน
•    จัดทำฐานข้อมูลพัสดุและจัดหา
•    ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการจัดหา
•    ติดตามการส่งพัสดุ ควบคุมการรับ-จ่ายพัสดุ และการจัดเก็บพัสดุ
•    รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานด้านพัสดุและจัดหา รวมทั้ง วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน
•    ศึกษาและติดตามกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ
•    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ :
•    มีความรู้ /ความสามารถเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และการเขียนเพื่อการสื่อสารได้ดี


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1.    งานด้านการพัฒนาระบบ
•    พัฒนาและต่อยอดระบบ Web Application ขนาดเล็กและ ขนาดกลาง ด้วยภาษา PHP และ Python
•    ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึง ศึกษาและนำระบบงาน Open Source และ Cloud Service ที่เหมาะสมมาใช้งาน
•    ออกแบบความต้องการระบบงานสารสนเทศร่วมกับ User เพื่อทำการจ้างผู้รับจ้างในการพัฒนา

• ควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและทดสอบ ระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
2.    งานด้าน System Administrator
•    ดูแลระบบงาน ERP Microsoft Dynamics AX 2012
•    ดูแลระบบงานสารสนเทศต่าง (Microsoft Windows
Base, Linux Base และ Docker)
•    ดูแลระบบ Database (MySQL, MSSQL และ
PostgreSQL)
3.    งานด้านการบริหาร
•    ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้านสารสนเทศประจำปี
•    บริหารสัญญาซื้อจ้างด้านสารสนเทศ
•    จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและจด รายงานการประชุม
•    วางแผนงบประมาณสารสนเทศประจำปี
•    ติดต่อประสานงานกับ กฟผ. และหน่วยงานอื่น ๆ
4.    งานด้าน IT Support
• สนับสนุนงาน IT Helpdesk
5.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ :
•    มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ Python อย่างน้อย 1 ปี
•    มีประสบการณ์!,นการเขียนโปรแกรมแบบ Object-Oriented เช่น
JAVA, C# เป็นต้น
•    มีประสบการณ์ในการเขียน Web Application ด้วย Web Framework เช่น Laravel, Flask, Django เป็นต้น

•    มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมให้เชื่อมต่อ Single-Sign-On (SSO)
•    มีประสบการณ์ในการออกแบบ Web Frontend ด้วย HTML5, JavaScript Library เข่น jquery เป็นต้น
•    มีประสบการณ์!,นการใช้งาน CSS Framework เข่น Bootstrap เป็นต้น
•    มีประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Web Design
•    มีประสบการณ์ในระบบ DBMS เข่น MS SQL, MariaDB, PostgreSQL เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปี
•    มีประสบการณ์ในการใช้งาน Cloud Service เข่น AWS, Digital Ocean เป็นต้น
•    สามารถใช้งาน Git Version Control ได้
•    มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Linux เบื้องต้น
•    มีความรู้ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Computer Network) 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล)  :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments