การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 ส.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 17 ส.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://ehenx.com/15064/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกล,พนักงานขับรถ,พนักงานขับเรือ,พนักงานรักษาความปลอดภัย,คนชำนาญงาน
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัคร

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 32/2564

เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานขับเรือ พนักงาน รักษาความปลอดภัย และคนชำนาญงาน จำนวน 100 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่ที่กำหนด โดยมี คุณสมบัติและเงื่อนไข คังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับเครื่องจักรกล

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับเรือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานรักษาความปลอดภัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 78 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


.คนชำนาญงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานขับเครื่องจักรกล

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
 • มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล ดังนี้

พนักงานขับรถ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกินตามที่กำหนด นับถึงวันสมัคร
 • มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป

พนักงานขับเรือ

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัคร
 • มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำนํ้าชั้นสองขึ้นไป

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษา ความปลอดภัยชองหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง
 • กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์!,นงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ เคยปฏิบัติ หน้าที่สายตรวจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ เคยปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หากมีความสามารถในการขับรถ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุญาตขับรถ หรือ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คนชำนาญงาน

 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
 • มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กำหนด

ผู้ที่จะได้รับการจ้าง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1.    มีสัญชาติไทย
2.    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
3.    มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
4.    สามารถทำงานให้แก่ กฟผ. ได้เต็มเวลา
5.    ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
6.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
7.    ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ เพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือองค์การสาธารณะอื่น
8.    ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต จิตพ้นเพ้อนไม่สมประกอบ ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ ที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง
9.    ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน กับถูกพักราชการ
10.    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
11.    ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร้ารวยผิดปกติ หรือ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
12.    ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการ การเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า หรือพนักงาน สมาชิก และผู้บริหารองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
13.    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
14.    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. – 31 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments