ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -13 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/15058/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ส.ค. – 13 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัด สระแก้ว ที่ ๒๙๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราขการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

๓.๑ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๓.๒ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านงานโยธา หรือด้านงานสำรวจ หรือด้านงานก่อสร้าง ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานดังกล่าว
๓.๓ อายุไมตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

๕.๑ จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนที่แปลง ที่ดิน
๕.๒ ประสานงานกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสำรวจรังวัด แปลงที่ดิน
๕.๓ ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงแก่ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
๕.๔ ร่วมปฏิบัติงานในการเดินสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปีกหมุดแนวเขตที่ดินและตรวจสอบ สภาพความสมบูรณ์และถูกต้องของหลักหมุด
๕.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง 

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 – 13 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments