สนจ.จันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ค. -4 ส.ค. 2564

สนจ.จันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ค. -4 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.จันทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15056/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ค. – 4 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.จันทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

(1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(4) มีความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
(5) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(6) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการ
ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel การใช้ Internet และการรับ – ส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
(7) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
(8) มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์

1.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
(2) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
(3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ
(4) การวงแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกิจการชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
(6) การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) งานด้านวิเทศสัมพันธ์อื่น ๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายสัมฤทธิ์ที่กำหนด
1.3 ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
1.3 ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานในภารกิจต่าง ๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิเทศสัมพันธ์

1. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย) คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นการทดสอบ ดังนี้ (1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 40 ข้อ 40 คะแนน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการประเมิน ดังนี้ – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ (3) ความรู้ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 20 คะแนน เพื่อวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ประกอบด้วย – การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยระดับภาษาหนังสือราชการ – การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วยระดับภาษาหนังสือราชการ 2. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นการทดสอบ ดังนี้ (๑) ความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 40 คะแนน โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย – การใช้โปรแกรม Microsoft World – การใช้โปรแกรม Microsoft Excel – การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint – การใช้ Internet /การรับ-ส่ง เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) (๒) การประเมินบุคคล จำนวน 60 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาจากความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึก การให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.จันทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๒ อาคาร ๖ ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 – 4 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.จันทบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments