มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลิงค์: https://ehenx.com/15055/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มิความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชอัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ อันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชอัฏชัยภูมิ ที่ ๔๑๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายงาน ให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ประกอบอับมดิที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงรับสมัคร เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

บุคลากร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บุคลากร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

บุคลากร

ทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้ 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ (1) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือสถานการณ์ต่าง ๆ (2) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ (3) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ การคิดรวบยอด แก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอ ของข้อมูล 2. วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจ ในการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบความเข้าใจ ในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น 3. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้ (1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (4) ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 – 10 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments