สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ลิงค์: https://ehenx.com/14989/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาสัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชา ดังนี้
  2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิตหลักสูตรเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศึลป็ (เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิค การผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างกล โรงงาน)/อุตสาหกรรมศึลป็(การผลิต)/อุตสาหกรรมศึลป็(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม อุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยี วิศวกรรมการออกแบบและผลตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน) หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ สารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี-สารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาชาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอบุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอบุมิตภายในวันปิดรับสมัครเท่านี้น 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments