Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -31 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กระทรวงพลังงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14819/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพลังงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 31 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง พนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานของราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๑๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพลังงาน

อัตราว่าง : 406 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

หน่วยสอบที่ สำนักงานพลังงานซังหวัด อัตราว่าง
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กำแพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
๑๐ ชัยภูมิ
๑๑ ชุมพร
๑๒ เชียงราย
๑๓ เชียงใหม่
๑ ๔ ตรัง
๑๕ ตราด
๑๖ ตาก
๑๗ นครนายก
๑ ๘ นครปฐม
๑๙ นครพนม
๒๐ นครราชสีมา
๒๑ นครศรีธรรมราช
๒๒ นครสวรรค์
๒๓ นนทบุรี
๒๔ นราธิวาส
๒๕ น่าน
๒๖ บึงกาฬ
๒๗ บุรีรัมย์
๒๘ ปทุมธานี
๒๙ ประจวบคีรีขันธ์
๓๐ ปราจีนบุรี
๓๑ ปัตตานี
๓๒ พระนครศรีอยุธยา
๓๓ พังงา
๓๔ พัทลุง
๓๕ พิจิตร
๓๖ พิษณุโลก
๓๗ เพชรบุรี
๓๘ เพชรบูรณ์
๓๙ แพร่
๔0 พะเยา
๔๑ ภูเก็ต
๔๒ มหาสารคาม
๔๓ มุกดาหาร
๔๔ แม่ฮ่องสอน
๔๔ ยะลา
๔๖ ยโสธร
๔๗ ร้อยเอ็ด
๔๘ ระนอง
๔๙ ระยอง
๔๐ ราชบุรี
๔๑ ลพบุรี
๔๒ ลำปาง
๔๓ ลำพูน
๔๔ เลย
๔๔ ศรีสะเกษ
๕๖ สกลนคร
๔๗ สงขลา
๔๘ สดูล
๔๙ สมุทรปราการ
๖๐ สมุทรสงคราม
๖๑ สมุทรสาคร
๖๒ สระแก้ว
๖๓ สระบุรี
๖๔ สิงห์บุรี
๖๔ สุโขทัย
๖๖ สุพรรณบุรี
๖๗ สุราษฎร์ธานี
๖๘ สุรินทร์
๖๙ หนองคาย
๗๐ หนองบัวลำภู
๗๑ อ่างทอง
๗๒ อุดรธานี
๗๓ อุทัยธานี
๗๔ อุตรดิตถ์
๗๔ อุบลราชธานี
๗๖ อำนาจเจริญ
รวมจำนวน ๔๐๖

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการพลังงาน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพลังงาน

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการศึกษาค้นคว้ารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน เพื่อประกอบการวางแผนงาน หรือโครงการด้านพลังงาน
 2. ปฏิบัติงานสนับสนุนดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต จดทะเบียน การแจ้งหรือ การยกเลิก ประกอบกิจการด้านพลังงาน การควบคุมการทดสอบและตรวจสอบด้านพลังงาน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านพลังงาน
 3. ปฏิบัติงานสนับสนุนการส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน การเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้าง ศักยภาพต้านพลังงาน
 4. ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยและมาตรฐานพลังงาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ด้านพลังงาน และการดำเนินงานด้านพลังงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 5. ปฏิบัติงานสนับสบุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการด้านพลังงาน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านพลังงาน
 6. ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเงิน การพัสดุ งานสารบรรณ และงานอำนวยการด้านอื่นๆ

ด้านการวางแผน

ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนการวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการ ทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
 2. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก,ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้การ ดำเนินงานด้านพลังงานมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
 2. จัดอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการและประชาชน
 3. จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและให้บริการข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพลังงาน

 คะแนนเต็ม รวม    ๑๐๐   คะแนน   วิธีการประเมิน

1. ความรู้ทางวิชาการพลังงาน    คะแนนเต็ม ๖๐    คะแนน 

 • ด้านพลังงานและแผนยุทธศาสตร์พลังงาน   คะแนนเต็ม  ๓๐   คะแนน
  การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ตามกรอบความรู้ ความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
  1. ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน และความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงพลังงาน
  2. ความรู้ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ด้านพลังงาน ระดับประเทศ
  3. ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกระทรวงพลังงาน
  4. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงนโยบาย ด้านพลังงานไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่ในจังหวัด
 • ด้านส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน   คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน
  การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ตามกรอบความรู้ ความเข้าใจ ดังต่อไปนี้
  1. พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเดิม
  2. พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเดิม
  3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การติดต่อประสานงาน) คะแนนเต็ม    ๒๐  คะแนน   การสัมภาษณ์และพิจารณาจากเอกสาร การสมัคร

3. สมรรถนะ (อาทิ การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ)  คะแนนเต็ม   ๒๐   คะแนน  การสัมภาษณ์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 31 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments