สนจ.สมุทรสาคร [พนักงานราชการเฉพาะกิจ สมุทรสาคร] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -13 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.สมุทรสาคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ สมุทรสาคร

ลิงค์: https://ehenx.com/14820/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 13 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนใชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

๑.ปฏิบัติภารกิจด้านการใช้วชาการทางด้านสถิติ เช่น การกำหนดมาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบวิธี ปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ การเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำมะโน/สำรวจด้วยตัวอย่าง รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น
๒.ปฏิบัติภารกิจหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดที่มืศักยภาพในการให้บริการภาครัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๓.ปฏิบัติภารกิจหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานในกำกับกระทรวงดิจิทัลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
๔.ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น
๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก และภารกิจอื่นๆ ของสำนักงานฯ

วิชาที่สอบ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สมุทรสาคร [พนักงานราชการเฉพาะกิจ สมุทรสาคร]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ศาลากลาง จังหวัด ชั้น ๓ ถ.เศรษฐกิจ ๑ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – 13 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สมุทรสาคร [พนักงานราชการเฉพาะกิจ สมุทรสาคร]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments