กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14818/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบ อัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) และหนังลือคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 406 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำนโยบายและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผล พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวช้อง ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวช้อง โดยปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๒. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด การบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ในจังหวัด
๓. ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ้ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและ โครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
๔. ร่วมดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ็าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด
๕. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูล และศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๖. จัดหาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือโครงการและร่วมนำแผนงานหรือ โครงการไปสูการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๗. ร่วมประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม รวมทั้งยุทธศาสตร์ประเทศ
๘. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอผู้บริหารในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา หน่วยงาน แผนกลยุทธ์ และแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการหรือ คณะทำงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวซ้อง
๙. ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจของส่วนราชการ และตามมติที่ประชุม ที่เกี่ยวซ้อง รวมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวซ้องหรือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments