กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564กำหนดการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ.2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/14023/ หรือ
เรื่อง: กำหนดการสอบครูผู้ช่วย พ.ศ.2564


กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
 1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
 2. รับสมัคร วันพุธที่ ๕ – วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันพฤหัสที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
  • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
  • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
 6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)
 7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564)
 8. หมายเหตุ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ลง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตารางสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ เป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ๑๐๐ คะแนน เวลา ๐๙.๐๐ – ดด.๓๐ น.
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ๕๐ คะแนน เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๔

 • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) ๑๐๐ คะแนน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ๗๕ คะแนน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
 • ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๒๕ คะแนน เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

รายชื่อประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ภาษาเยอรมัน
๒. ภาษาสเปน
๓. ภาษาพม่า
๔. ภาษาเขมร
๕. ภาษาเวียดนาม
๖. การพยาบาล
๗. กายภาพบำบัด
๘. กิจกรรมบำบัด ๙. จิตวิทยาคลินิก ๑๐. แพทย์แผนไทย ๑๑. อรรถบำบัด

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments