กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ค. -30 ส.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 29 ก.ค. -30 ส.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: https://ehenx.com/10159/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัยกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ค. – 30 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ายัรการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็ฯพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำหน่งนักวิจัยกฎหมาย ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานนิติการ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ด้วยกลุ่มงานนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิจัยกฎหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิจัยกฎหมาย

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริยญาโทในสาขานิติศาสตร์ โดยวุฒิปริญญาที่ใช้สมัครจะต้อง่ผานการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจจากสถาบันการศึกษาก่อนวัวนปิดรับสมัคร

2. มีความรู้ด้านกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรวมถึง กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง กฎหมายวิธีพิจารณาความปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์และทำวิจัยด้านกฎหมาย หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านกฎหมายต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสืบทรัพย์ บังคับคดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Word, Excel และ Power Point ในการปฏิบัติงานได้เป็ฯอย่างดี

6. สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้น ยืดหยุ่น ยึดถึอเป้าหมายร่วมเพื่อให้ผลงานโดยรวมของทีมสัมฤทะิ์ผลตามเป้าหมาย  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ขยันขันแข็ง และตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานนอกวันเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิจัยกฎหมาย

1. ศึกษา/ค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน กฏหมายปกครอง กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น ตลอดจนแนวคำพิพากษาของศาล หรือแนวคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2. จัดระเบียบ แยกประเภท และจัดเรียงเอสการตามหมวดหมู่

3. ยกร่างหนังสือราชการและรายงานการประชุม จัดทำเอกสาร/สไลด์ประกอบการประชุม และการบรรยาย ตรวจเอกสาร พิมพ์งาน รวบรวมและจัดทำรายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม ทำเรื่องเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าอาหารว่างการประชุม ช่วยงานบริหารสำนักงานและงานธุรการ

4.ช่วยจัดเตรียม จัดหา ประสานเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการประชุม ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหากจำเป็น เพื่อช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาภายในหรือภายนอกสถานที่เพื่อเก็บข้อมูล เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา หรือทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงกลุ่มงานนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 – 30 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

ต่อ 44453 หรือ 44454

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments