ป.ป.ช.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

ป.ป.ช.ชัยภูมิเปิดรับสมัครสอบ

"ป.ป.ช.ชัยภูมิ"

ลิงค์: https://ehenx.com/10143/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 16,785-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (สำนักงาน ป.ป.ช. ปรจำจังหวัดชัยภูมิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช.ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจั้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16785- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกบงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล และงานพัสดุ เป็นต้น

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานธุรการ

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรณ และงานพัสดุ

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

6. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.

7. ความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ช.ชัยภูมิ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ปรจำจังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน ป.ป.ช. ปรจำจังหวัดชัยภูมิ ถ.พญาแล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044124696

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.ชัยภูมิ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments