สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มิ.ย. -19 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://ehenx.com/8707/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส (วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงาน บริกา ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. พิจารณารับรอง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานร่าง โต้ตอบหนังสือ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน แปลเอกสาร การทำเรื่อง ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึก ข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะงานการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
  3. ประสานงานเตรียมการจัดประชุม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
  4. ติดต่อประสานงาน และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำข้อมูลรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อประกอบ การบันทึกบัญชี
  6. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ เงินสวัสดิการของส่วน
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2. นโยบายของรัฐบาลที่เกีย่วข้องกับการศึกษา
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
   2. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
   3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
   5. กฎระเบียบการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  6. คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
  7. ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
  8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  9. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานการเงิน
  10. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
  11. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  12. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานการเงิน
  13. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
  14. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  15. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
  16. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
  17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548)
  18. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  19. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 19 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments