กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -29 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบ

"กรมการปกครอง"

ลิงค์: https://ehenx.com/7542/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภารกิจของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานธุรการ สนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณ การใช้งานระบคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ รวมถึงการปฏิบัติอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติงานด้านวิชาการ สนับสนุน รวบรวม จัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  3. ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะฺ์ตามที่กำหนด และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  วิธีการคัดเลือกฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

  1. ภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ออกแบบกราฟฟิก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  2. ภาคความเหมาะสมกับตำแนห่ง ป็ฯการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) พิจารณาจาก 

  1. ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
  5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
  6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสวารของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีา ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
  7. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการปกครอง :สมัครอีเมล์  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยให้ผู้สมัครทำการดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลด้วยบรรจงให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และวันที่ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแนบหลักฐานการสมัคร โดยจัดทำเอกสารทุกฉบับเป็นไฟล์ PDF และจัดส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dopacovidrecruit@gmail.com กรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการปกครอง

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments