ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-15 มิ.ย. 2563 รวม 11 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

"ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"

ลิงค์: https://ehenx.com/7528/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์,พนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และพนักงานประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2563

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปีบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

ประเภท : พนักงานระดับ 4

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ประเภท : พนักงานระดับ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

2.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2.1.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรม เครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563

2.1.3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. (ถ้ามี) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

2.1.4 หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้ (1) FrontEnd – WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS, Mobile Application, React native, Flutter (2) BachEnd – Golang, JAVA (3) Data Analytic – Python, R (4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container

2.1.5 หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคารจาก บริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

2.1.6 หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.1.7 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.1.8 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ด


พนักงานประชาสัมพันธ์

2.2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

2.2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

2.2.3 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

2.2.4 มีความรู้ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยได้เป็น อย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event) และการเป็นพิธีกร หรือ MC (Master of Ceremonies) ได้

2.2.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

2.2.6 เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

2.2.7 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ถ้ามีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เพศ ชาย/หญิง

3.2 มีสัญชาติไทย

3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคมไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

3.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจาก องค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น

3.9 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

3.10 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.12 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก งานระบบงาน Mobile Phone Banking ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารในศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงาน ต่าง ๆ ในธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความ รับผิดชอบ


พนักงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านงานโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการจัดทำกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของธนาคาร งานออกแบบและจัดทำต้นแบบสื่อโฆษณางานสื่อสารการตลาด แบบผสมผสาน งานสื่อสารประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของธนาคารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ การสร้างกระบวนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในส่วน ภูมิภาคผ่านเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำส่วนงาน

วิชาที่สอบ

พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

วิชาที่ 1 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ระดับ 4

เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ลักษณะแบบข้อปรนัย 100 ข้อ (100 คะแนน) (แบบทดสอบเป็น ภาษาไทย)

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1. Project Manager (PM)
– SW Testing Strategies
– Agile Project Management (AGILE PM)
– DDD Domain Driven Design
– Design Thinking

2. Business Analyst (BA)
– SW Testing Strategies
– Agile Business Analysis
– Requirements Analysis for Business and Systems Analysts
– DDD Domain Driven Design
– Design Thinking

3. Front-End Developer
– Angular JS / ReactJS
– DevOps
– Node JS
– Mobile Application Development
 TDD Test Driven Development
– Secured Coding for Developer
– Big data Analytics for Developer

4. Back-End Developer
– Go Language
– JAVA
– DevOps
– Node JS
– TDD Test Driven Development
– Secured Coding for Developer
– Big data Analytics for Developer

5. Data Scientist
– SQL / NoSQL
– Big Data Architecture and Analytics Platforms
– Data Science for Business – Data Governance

6. Data Engineering
– SQL / NoSQL
– Big Data Architecture and Analytics Platforms
– Big Data Preparation
– Data Governance

7. Core Banking
– Core Banking Concept
– Digital Banking
– Core Banking Application

8. System Engineer
– ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network)
– การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ (Cyber Resilience กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันการเงิน)
– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing Big Data Analytic ISO 27001 ISO 20000)

ด้านเนื้อหางานธนาคาร

9. ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส.)

10. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน

11. หลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency) (การคิดเพื่อการต่อยอด การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสื่อสารและการโน้มน้าวใจ จิตมุ่งบริการ และการทำงานเป็นทีม)

12. จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล/การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)/ ความรู้เบื้องต้นกฎหมายการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงินฯ (ปปง.)

วิชาที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) เวลาท าข้อสอบ 1.30 ชั่วโมง ลักษณะแบบข้อปรนัย 75 ข้อ (100 คะแนน)

1. ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
2. การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
5. ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

***วิชาที่ 2 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) สอบเฉพาะผู้ที่ไม่มีผลสอบ ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. เท่านั้น***

พนักงานประชาสัมพันธ์

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ลักษณะข้อสอบแบบอัตนัย 4 ข้อ และแบบปรนัย 20 ข้อ (100 คะแนน)

ด้านงานประชาสัมพันธ์

1. การเขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
3. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้สื่อออนไลน์และออฟไลน์
4. หลักการเขียนข่าวแจก (Press Release) ที่มีประสิทธิภาพ
5. การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ด้านเนื้อหางานธนาคาร
6. ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส.)
7. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน
8. หลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency) (การคิดเพื่อการต่อยอด การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสื่อสารและการโน้มน้าวใจ จิตมุ่งบริการ และการท างานเป็นทีม)
9. จริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล/การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) / ความรู้เบื้องต้นกฎหมายการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงินฯ (ปปง.)

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments