เช็คตำแหน่งที่อาจเปิดสอบท้องถิ่น 2563

เช็คตำแหน่งที่อาจเปิดสอบท้องถิ่น 2563

ลิงค์: https://ehenx.com/7050/ หรือ
เรื่อง:


เช็คตำแหน่งที่อาจเปิดสอบท้องถิ่น 2563

ตำแหน่งที่อาจเปิดสอบในครั้งต่อไป จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (บัญชียังไม่หมดอายุ)

เมื่อตรวจสอบตำแหน่งว่าตามเอกสารแนบ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (บัญชียังไม่หมดอายุ) ที่ กสถ. ส่งพร้อมหนังสือสำรวจตำแหน่งและอัตราว่าง สำหรับให้ อปท.ทั่วประเทศที่ประสงค์จะให้ กสถ.ดำเนินการจัดสอบแทน ทำให้พอคาดเดาได้ว่าการเปิดสอบในครั้งต่อไปซึ่งอาจเกิดขึ้นในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าพนักงานประมง
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
โภชนากร
เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างผังเมือง
เจ้าพนักงานประปา
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
เจ้าพนักงานเทศกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและ-
บรรเทาสาธารณภัย
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพาณิชย์
นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการประมง
นักวิทยาศาสตร์
นักอาชีวบำบัด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
โภชนาการ
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักรังสีการแพทย์
แพทย์แผนไทย
ทันตแพทย์
นายสัตวแพทย์
นายแพทย์
วิศวกรรมโยธา
สถาปนิก
นักผังเมือง
นักจัดการงานช่าง
นักพัฒนาชุมชน
ศึกษานิเทศก์
นักสังคมสงเคราะห์
บรรณารักษ์
นักพัฒนาการกีฬา
ภัณฑารักษ์
นักจัดการงานเทศกิจ
นักป้องกันและบรรเทา-
สาธารณภัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)
ครูผู้ช่วย (เคมี)
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)
ครูผู้ช่วย (เกษตร)
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)

ลองตรวจสอบคุณวุฒิ และวิชาที่ต้องสอบ เบื้องต้นได้ที่ https://z.iqepi.com

แหล่งที่มา

Comments

comments