กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบ

"กรมโยธาธิการและผังเมือง "

ลิงค์: https://ehenx.com/6013/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

 

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

 

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

– ปวส. หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพ(คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหมายถึง วุฒิต่างประเทศหรือ
ในประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่นใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ไม่สามารถรับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เช่น ระดับ ปวส. และระดับที่สูงกว่า เช่น ปริญญาโท ได้)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิชาที่สอบ

  พนักงานธุรการ

  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และความรู้ทั่วไป – ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่งพนักงานธุรการ งานสารบรรณ งานรับ – ส่งหนังสือ งานร่างโต้ตอบหนังสือ การจัดเตรียมการประชุม การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานประชุม การจัดทำวาระการประชุม


  พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และความรู้ทั่วไป – ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม การจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ การสำรวจและการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ การกำหนดจุดบังคับภาพ มาตรฐานแผนที่การจัดทำและปรับปรุงแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียม บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แปลความหมายและตีความภาพถ่ายทางอากาศจากภาพจำลอง 3 มิติ

  วิธีการสมัครงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 แขวงแจระแม เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments