กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ20 ม.ค. -7 ก.พ. 2563 รวม 18 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กองพลทหารราบที่6

"กองพลทหารราบที่ 6 "

ลิงค์: https://ehenx.com/5996/ หรือ
ตำแหน่ง: พลขับรถ,เสมียน,พลสูทกรรม,ช่างยานยนต์ล้อ,ช่างยานยนต์,นายสิบธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: (กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 7 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองพลทหารราบที่ 6

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคลพลเรือน เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยกองพลทหารราบที่ 6 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 18 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พลขับรถ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เสมียน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พลสูทกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ช่างยานยนต์ล้อ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ช่วยนายสิบธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พลขับรถ

ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรร์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย. 63 และงดรับสมัครบุคคลพลเรือน)


เสมียน

ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (บับถึง ก.ย.63) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497


พลสูทกรรม

ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (บับถึง ก.ย.63) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497


ช่างยานยนต์ล้อ

ต้องมีความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยานยนต์ เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 หรือบุคคลพลเรือน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.63) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497


ช่างยานยนต์

ต้องมีความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยานยนต์ เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 หรือบุคคลพลเรือน มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.63) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ผู้ช่วยนายสิบธุรการ

ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 มีอายุตั้งแต่ 18 บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (บับถึง ก.ย.63) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
  1. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (ไม่รับใบประกาศ/หนังสือรับรอง) จำนวน 1 แผ่น
  2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 แผ่น
  3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา, มารดา จำนวน 1 แผ่น
  4. สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8) จำนวน 1 แผ่น
  5. สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด.43) พลเรือน  จำนวน 1 แผ่น
  6. ใบสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 1 แผ่น
  7. สำเนาหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 แผ่น
  8. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร จำนวน 1 แผ่น
  9. สำเนาหนังสือแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน จำนวน 1 แผ่น
  10. สำเนาทะเบียนสมรส บิดา,มารดา จำนวน 1 แผ่น
  11. ใบรับรองแพทย์ทหาร (ใช้แบบ ทบ.466-620) พร้อมผลตรวจเลือด จำนวน 1 แผ่น
  12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร, บิดา,มารดา
  13. หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือใบมรณะบัตรของบิดาหรือมารดา

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 6  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารราบที่ 6

  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments