โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบ6 ม.ค. -12 ก.พ. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

"โรงเรียนช่างฝีมือทหาร "

ลิงค์: https://ehenx.com/5997/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ม.ค. – 12 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบ

ภาคปกติ
 
ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาชีพช่างซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาคสมทบ
 
ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (หลักสูตร 3 ปี) ประจำปีการศกึษา 2563 

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 1. วิชาชีพช่างซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกล
 2. วิชาชีพช่างกลโรงงาน
 3. วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
 4. วิชาชีพช่างยานยนต์
 5. วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
 6. วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ

 1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นชาย อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา (รับผู้เกิดตั้งแต่ 1 เมษายน 2545 ถึง 31 มีนาคม 2548) สำหรับบุคคลทั่วไป
  ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2542) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารมาแสอง
  การนับอายุบุคคล ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  1. กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  2. กรณีบิดาเป็นบุคคลทั่วไปถ้าปู่ หรือตาของผู้สมัครมิใช่สัญชาติไทย บิดา หรือมารดาของผู้สมัครจะต้องมีสูติบัตร หรือหนังสือรับรองจากทางราชการว่าเกิด ณ ที่ใดในประเทศไทยมาแสดงด้วย.
  3. ถ้าบิดามารดา คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ ต้องมีใบมรณะบัตร หรือสูติบัตร หรือหลักฐานทางราชกรรับรองว่าบิดา หรือมารดาผู้ให้กำเนิดเกิด ณ ที่ใดในประเทศไทย
 4. มีสุขภาพสมบูรณื และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 5. มีผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับผิดชอบในพันธกรณีต่างๆ ตามแบบสัญญาที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนด
 6. ไม่เคยถูกปลด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใดๆ
 7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 8. ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.2553
 9. ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในระเบียบการและใบสมัครโดยเคร่งครัด

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นชายโสด หรือหญิงโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2541) สำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนข้าราชการและพนักงานราชการของส่วนราชการอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538) ทั้งนี้ต้องมีหนั้งสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
 3. มีสัญชาติไทย
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 5. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น
 6. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดและหลักเกณฑ์การตรวจร่างกายบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในรระเบียบการโดยเคร่งครัด

วิชาที่สอบ

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ

 1. สอบภาควิชาการ มีการสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ภายในขอบเขตของหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกรทะรวงศึกษาธิการ
 2. สอบพลศึกษา สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
  1. การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย ดึงข้อ ลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่ง 800 เมตร
  2. การสอบสัมภาษณ์ เป็นการทดสอบท่วงทีวาจา ลักษณะท่าทาง ความว่องไว และปฏิภาณไหวพริบ
  3. การตรวจร่างกาย เป็นการตรวจรูปร่าง ลักษณะและความสมบูรณ์ของร่างกายรวมทั้งการตรวจโรคที่ขัดต่อการศึกษาและการเข้ารับราชการทหาร

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ

 1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 12 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments