Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ส.ค. 2562 รวม 50 อัตรา,

กอ.รมน.

กอ.รมน.

ลิงค์: https://ehenx.com/3224/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานงบประมาณ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานการเงิน,พนักงานพัสดุ,พนักงานเครื่องมือหาข่าว,พนักงานประมวลข่าว,พนักงานวิเคราะห์ข่าว,ช่างเขียน,นักเขียน,พนักงานบันทึกข้อมูล,พนักงานดูแลระบบข้อมูล,ผู้ผลิตรายการ,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กอ.รมน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนงกานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานงบประมาณ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานการเงิน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเครื่องมือหาข่าว

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานประมวลข่าว

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานวิเคราะห์ข่าว

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ช่างเขียน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นักเขียน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานบันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานดูแลระบบข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ผลิตรายการ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


พนักงานงบประมาณ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานการเงิน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานพัสดุ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานเครื่องมือหาข่าว

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานประมวลข่าว

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


พนักงานวิเคราะห์ข่าว

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


ช่างเขียน

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


นักเขียน

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า


พนักงานบันทึกข้อมูล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


พนักงานดูแลระบบข้อมูล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน


ผู้ผลิตรายการ

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กอ.รมน. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กอ.รมน.

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments