กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ส.ค. -20 ส.ค. 2562 รวม 13 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงยุติธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/3222/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,นครสวรรค์,สกลนคร,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 20 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏบิัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรากชารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเขียนแบบ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายช่างเขียนแบบ

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเขียนแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาที่สอบ

นิติกร

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 6. พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559
 7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑืและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 8. ประมวลกฎหมายอาญา
 9. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 10. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 11. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นายช่างเขียนแบบ

 1. ความรู้พื้นฐานด้านงานเขียนแบบและก่อสร้าง
 2. การเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD หรือโปรแกรมอื่นๆ ด้านงานเขียนแบบ
 3. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น Hardware, Software และ Internet เป็นต้น
 2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแก้ไข บำรุงรักษาและซ๋อมแซมปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. – 20 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 1 ส.ค. 2562

สอบวันที่: 1 ส.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 1 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงยุติธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments