สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ส.ค. -13 ส.ค. 2562 รวม 118 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/3223/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(ทำหน้าที่งานดับเพลิง)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 118
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 13 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (1) วิธีการคัดเลือก และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรจ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแ่หงชาติ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/7676 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) เรียกว่า สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สอ.1

ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน 118 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) เรียกว่า สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สอ.1

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
 2. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2537 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2544
 4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 5. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก และ ผนวก ข ท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562) 
 7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็ฯคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
  ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการรับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
  1. ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
  2. ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารและจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2562
  3. ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากกองประจำการหลังวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
  4. ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกำหนด หรือผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ยังมีภาระทางทหารในการเข้ารับการตรจเลือกทหารในปีถัดไป
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ.2562 นับปี พ.ศ.) หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี พ.ศ.2563 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทะิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
 9. ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันรับสมัคร
 10. สำหรับผูที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
 11. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

1. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบช้อเขียน

 1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ
 2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
 3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 25 ข้อ
 6. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 25 ข้อ

2. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งการทดสอบเป็น 2 กลุ่มตามประเภทต่างๆ ดังนี้
  1. กลุ่มที่ 1 วิ่ง-ว่ายน้ำ
  2. กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น
 2. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 3. สอบสัมภาษณ์
 4. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ
 5. รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ผนวก จ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียนก่อน โดยให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้วเท่านั้น เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามจำนวนที่ผู้ดำเนินการคั้ดเลือกำหนด

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. – 13 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 ส.ค. 2562

สอบวันที่: 1 ก.ย. 2562

ประกาศผลสอบ: 6 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments